​Tužilaštvo za organizovani kriminal

Tužilaštvo za organizovani kriminal nadležno je za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije  za teritoriju Republike Srbije.
Radom Tužilaštva za organizovani kriminal rukovodi Tužilac za or​ganizovani kriminal.

Tužilaštvo za organizovani kriminal

Sedište: Ustanička br. 29, Beograd
Portparol: Jasmina Čolak
Telefon: +381 11/30 - 82 - 670
Faks: +381 11/34 - 40 - 583
Web sajt: www.tok.jt.rs​
Radno vreme: ​07:30 - 15:30​​

Tužilaštvo za ratne zločine

Tužilaštvo za ratne zločine osnovano je 1. jula 2003. godine usvajanjem Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.
Tužioca za ratne zločine bira Narodna skupština Republike Srbije.
Rad Tužilaštva zasnovan je na međunarodnopravnim aktima i unutrašnjem zakonodavstvu.
Nadležnost Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije uređena je Članom 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine:

1.krivična dela iz čl.370. do 384. i čl. 385. i 386. Krivičnog zakonika
2.teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava izvršena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1. januara 1991. godine koja su navedena u Statutu međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju;
3.krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333. Krivičnog zakonika, ako je izvršeno u vezi sa krivičnim delima iz tač. 1) i 2) ovog člana.

Tužilaštvo je nadležno za postupanje pred nadležnim sudovima u prvom i drugom stepenu kao i da vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

Odredbom člana 2. stav 1. tačke 9. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Sl.glasnik RS“, br.32/2013) propisano je postupanje Tužilaštva za ratne zločine ukoliko je reč o krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim ugovorom.

Tužilaštvo je nadležno za procesuiranje krivičnih dela određenih u glavi XXXIV Krivičnog zakona i to za krivična dela iz člana 370.-386. KZ-a, kao i krivična dela teškog kršenja međunarodnog humanitarnog prava izvršenih na teritoriji bivše Jugoslavije od 1.januara 1991. godine koja su navedena u Statutu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine koji je objavljen u Službenom Glasniku Republike Srbije br.101/07 dana 06.11.2007.godine nadležnost Tužilaštva za ratne zločine proširena je i za krivično delo «pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela» .
Tužilaštvo za ratne zločine nadležno je da postupa protiv učinioci krivičnih dela koja su izvršena na teritoriji bivše SFRJ, bez obzira na državljanstvo učinioca ili žrtve.
Tužilaštvo za ratne zločine nadležno je za postupanje kako u prvom stepenu tako i u postupku po redovnim i vanrednim pravnim lekovima.

Tužilaštvo za ratne zločine

Sedište: Ustanička br. 29, Beograd
Portparol: Vasilije Seratlić
Telefon: +381 11/30 - 82 - 650
Faks: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30

Odeljenje za visokotehnološki kriminal

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu obrazovano je posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala tj. Posebno tužilaštvo.
Radom Posebnog tužilaštva rukovodi Posebni tužilac za visokotehnološki kriminal.
Posebnog tužioca postavlja Republički javni tužilac iz reda zamenika javnih tužilaca koji ispunjavaju uslove za izbor za zamenika višeg javnog tužioca, uz pismenu saglasnost lica koje se postavlja. Prednost imaju zamenici javnih tužilaca koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

Visokotehnološki kriminal predstavlja vršenje krivičnih dela kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku.
Pod proizvodima u elektronskom obliku posebno se podrazumevaju računarski programi i autorska dela koja se mogu upotrebiti u elektronskom obliku.

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala primenjuje se radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za: 
1) krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka određena Krivičnim zakonikom; 
2) krivična dela protiv intelektualne svojine, imovine, privrede i pravnog saobraćaja, kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže i računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku, ako broj primeraka autorskih dela prelazi 2000 ili nastala materijalna šteta prelazi iznos od 1.000.000 dinara; 
3) krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, polne slobode, javnog reda i mira i ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, koja se zbog načina izvršenja ili upotrebljenih sredstava mogu smatrati krivičnim delima visokotehnološkog kriminala, u skladu sa članom 2. stav 1. ovog zakona.

Odeljenje za borbu protiv korupcije 

U cilju efikasnije borbe protiv korupcije, u javnom tužilaštvu izvršena je specijalizacija za krivično gonjenje korupcije, te je 2008. godine u Republičkom javnom tužilaštvu formirano Odeljenje za borbu protiv korupcije,  a specijalizacija u ostalim javnim tužilaštvima opšte nadležnosti sprovedena je 2010. godine, uspostavljanjem odeljenja za borbu protiv korupcije i pranja novca u apelacionim i višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, i određivanjem zamenika javnog tužioca koji će pratiti stanje u predmetima krivičnih dela u ovoj oblasti. Takođe, 2009. godine izvršena je specijalizacija proširenjem nadležnosti Tužilaštva za organizovani kriminal na krivična dela takozvane visoke korupcije po osnovu svojstva učinioca - kada je okrivljeni službeno ili odgovorno lice koje vrši javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane Narodne skupštine, Vlade, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca  i takozvane teške korupcije - za koruptivna krivična dela kada vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od 200 miliona dinara.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT Kraljevo

Portparol: ​Majda Rakić
​Telefon: +​381 36/334 - 552 lokal 160
Faks: ​+​381 36/338 - 811
W​eb sajt: www.kvvi.jtrs.rs​​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​
sud

©