​Vrhovni sud

​​

Adresa: Beograd, Nemanjina br. 9
Predsednik suda: Jasmina Vasović​
Telefon: 011/ 360-4607 i 360-4606
Kabinet predsednika suda: 011/ 363-5495
Rukovodilac službe predsednika: 011/ 363-5533
Sekretar suda: 011/ 363-5513 
Upravitelj pisarnice: 011/ 363-5065
E-mailuprava@vrh​.sud.rs
Web sajt: 
www.vk.sud.rs


Vrhovni kasacioni sud je od 11. maja 2023. godine, nastavio sa radom kao Vrhovni sud, nakon konstituisanja Visokog saveta sudstva, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS broj 10/23).

Radno vreme Vrhovnog suda je od 7:30 do 15:30.

Prijem stranaka je na prijemnom šalteru Suda u radno vreme kada ovlašćeni radnik Sudske pisarnice može, na osnovu podataka iz upisnika po usmenom zahtevu stranke, punomoćnika i drugog ovlašćenog lica, da usmeno pruži osnovne informacije o predmetu koji je primljen u rad u Sudu, o tome da li je predmet primljen, kada, pod kojim brojem je zaveden, o imenu sudije kome je predmet dodeljen u rad i o kretanju predmeta.

Ostale službe u Sudu ne primaju stranke i izuzev upravitelja pisarnice i šefova odseka krivične i građanske pisarnice, ne pružaju ni usmene ni pismene informacije o kretanju ili ishodu predmeta u sudu. Upravitelj pisarnice može, po pismenom zahtevu stranke da da pismenu informaciju o predmetu u Sudu iz svog delokruga nadležnosti, a telefonom, i šefovi odseka, ali samo kratke i hitne informacije, ako je to po prirodi stvari moguće.

Zahtev za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa, odnosno umnožavanje podnosi se na obrascima propisanim Sudskim poslovnikom. Obaveštenje o mestu i vremenu pregledanja spisa, biće dostavljeno, odnosno saopšteno stranci najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva, na pogodan način.

Stranke pregledaju i prepisuju spise na za to određenom mestu i pod nadzorom sudskog osoblja u pisarnici, a mogu zahtevati fotokopiranje celog spisa, pojedinih delova spisa ili pojedinih pismenih dokaza. Stranke mogu da pregledaju spise u elektronskom obliku ukoliko za to postoje tehnički uslovi.

Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju, fotokopiraju i prepisuju pojedini spis dozvola se daje, u skladu sa zakonom.

Po pravnosnažnom okončanju postupka dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik.

Ako se zahtev za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa odnosi na informaciju od javnog značaja, o zahtevu odlučuje predsednik u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.​

Prijem podnesaka i drugih pismena u Sud se vrši u toku radnog vremena neposredno, na prijemnom šalteru Suda ili posredno, preko ovlašćene poštanske službe.


sud

©