​Vrhovni kasacioni sud

​​

Adresa: Beograd, Nemanjina br. 9
Predsednik suda: Jasmina Vasović​
Telefon: 011/ 360-4607 i 360-4606
Kabinet predsednika suda: 011/ 363-5495
Rukovodilac službe predsednika: 011/ 363-5533
Sekretar suda: 011/ 363-5513 
Upravitelj pisarnice: 011/ 363-5065
E-mailuprava@vk.sud.rs
Web sajt: 
www.vk.sud.rs

Prema Ustavu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br.98/2006) i ​Zakon o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka US, 87/2018 i 88/2018 - odluka US), Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji, sa sedištem u Beogradu..

Istim Zakonom određena je nadležnost Vrhovnog kasacionog suda. Podeljena je na nadležnost u suđenju i nadležnost izvan suđenja.

U okviru nadležnosti u suđenju, utvrđeno je da Vrhovni kasacioni sud odlučuje o vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova Republike Srbije i u drugim stvarima određenim zakonom. Vrhovni kasacioni sud odlučuje i o sukobu nadležnosti između sudova, ako za odlučivanje nije nadležan drugi sud, kao i o prenošenju nadležnosti sudova radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga.

U okviru nadležnosti izvan suđenja, propisano je da Vrhovni kasacioni sud:

  • utvrđuje načelne pravne stavove radi jedinstvene sudske primene prava,
  • razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova,
  • imenuje sudije Ustavnog suda,
  • daje mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda i
  • vrši druge nadležnosti određene zakonom.

Vrhovni kasacioni sud odlučuje o pravnim sredstvima u veću od troje sudija, ako zakonom nije drukčije određeno.

Predsednika Vrhovnog kasacionog suda, na predlog Visokog saveta sudstva, po pribavljenom mišljenju opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda i nadležnog odbora Narodne skupštine, bira Narodna skupština. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda bira se na period od pet godina i ne može ponovo biti biran.​​​

sud

©