Тужилаштв​о за организовани криминал

Тужилаштво за организовани криминал надлежно је за поступање у предметима кривичних дела из члана 3. Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције  за територију Републике Србије.
Радом Тужилаштва за организовани криминал руководи Тужилац за организовани криминал.

Адреса: Устаничка 29, Београд
Портпарол: Јасмина Чолак
Teлефон: +381 11 308 26 70
Факс: +381 11 344 05 83
Е-mail: mediji@tok.jt.rs​ 
Веб сајт: www.tok.jt.rs​
Радно бреме: 7.30-15.30​

Тужилаштво за ратне злочине

Тужилаштво за ратне злочине основано је 1. јула 2003. године усвајањем Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине.
Тужиоца за ратне злочине бира Народна скупштина Републике Србије.
Рад Тужилаштва заснован је на међународноправним актима и унутрашњем законодавству.
Надлежност Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије уређена је Чланом 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине:

1.кривична дела из чл.370. до 384. и чл. 385. и 386. Кривичног законика
2.тешка кршења међународног хуманитарног права извршена на територији бивше Југославије од 1. јануара 1991. године која су наведена у Статуту међународног кривичног суда за бившу Југославију;
3.кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из члана 333. Кривичног законика, ако је извршено у вези са кривичним делима из тач. 1) и 2) овог члана.

Тужилаштво је надлежно за поступање пред надлежним судовима у првом и другом степену као и да врши друге послове у складу са законом.

Одредбом члана 2. став 1. тачке 9. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Сл.гласник РС“, бр.32/2013) прописано је поступање Тужилаштва за ратне злочине уколико је реч о кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним уговором.

Тужилаштво је надлежно за процесуирање кривичних дела одређених у глави XXXIV Кривичног закона и то за кривична дела из члана 370.-386. КЗ-а, као и кривична дела тешког кршења међународног хуманитарног права извршених на територији бивше Југославије од 1.јануара 1991. године која су наведена у Статуту Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију.

Законом о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине који је објављен у Службеном Гласнику Републике Србије бр.101/07 дана 06.11.2007.године надлежност Тужилаштва за ратне злочине проширена је и за кривично дело «помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела» .
Тужилаштво за ратне злочине надлежно је да поступа против учиониоца кривичних дела која су извршена на територији бивше СФРЈ, без обзира на држављанство учиониоца или жртве.
Тужилаштво за ратне злочине надлежно је за поступање како у првом степену тако и у поступку по редовним и ванредним правним лековима.

Адреса: Устаничка 29, Београд
Портпарол: Василије Сератлић
Teлефон: +381 11 308 26 50
Факс: 
Е-mail: office@trz.org.rs​
Веб сајт: www.tuzilastvorz.org.rs​
Радно бреме: 7.30-15.30​

Одељење за високотехнолошки криминал

У Вишем јавном тужилаштву у Београду образовано је посебно одељење за борбу против високотехнолошког криминала тј. Посебно тужилаштво.
Радом Посебног тужилаштва руководи Посебни тужилац за високотехнолошки криминал.
Посебног тужиоца поставља Републички јавни тужилац из реда заменика јавних тужилаца који испуњавају услове за избор за заменика вишег јавног тужиоца, уз писмену сагласност лица које се поставља. Предност имају заменици јавних тужилаца који поседују посебна знања из области информатичких технологија.

Високотехнолошки криминал представља вршење кривичних дела код којих се као објекат или средство извршења кривичних дела јављају рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њихови производи у материјалном или електронском облику.
Под производима у електронском облику посебно се подразумевају рачунарски програми и ауторска дела која се могу употребити у електронском облику.

Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала примењује се ради откривања, кривичног гоњења и суђења за: 
1) кривична дела против безбедности рачунарских података одређена Кривичним закоником; 
2) кривична дела против интелектуалне својине, имовине, привреде и правног саобраћаја, код којих се као објекат или средство извршења кривичних дела јављају рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже и рачунарски подаци, као и њихови производи у материјалном или електронском облику, ако број примерака ауторских дела прелази 2000 или настала материјална штета прелази износ од 1.000.000 динара; 
3) кривична дела против слобода и права човека и грађанина, полне слободе, јавног реда и мира и уставног уређења и безбедности Републике Србије, која се због начина извршења или употребљених средстава могу сматрати кривичним делима високотехнолошког криминала, у складу са чланом 2. став 1. овог закона.

Одељење за борбу против корупције 

У циљу ефикасније борбе против корупције, у јавном тужилаштву извршена је специјализација за кривично гоњење корупције, те је 2008. године у Републичком јавном тужилаштву формирано Одељење за борбу против корупције,  а специјализација у осталим јавним тужилаштвима опште надлежности спроведена је 2010. године, успостављањем одељења за борбу против корупције и прања новца у апелационим и вишим јавним тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, и одређивањем заменика јавног тужиоца који ће пратити стање у предметима кривичних дела у овој области. Такође, 2009. године извршена је специјализација проширењем надлежности Тужилаштва за организовани криминал на кривична дела такозване високе корупције по основу својства учиониоца- када је окривљени службено или одговорно лице које врши јавну функцију на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине, Владе, Високог савета судства или Државног већа тужилаца  и такозване тешке корупције - за коруптивна кривична дела када вредност прибављене имовинске користи прелази износ од 200 милиона динара.

​Посебно одељење за сузбијање корупције В​ЈТ Краљево​​

Адреса: 
Портпарол: Мајда Ракић
Teлефон: +381 36 334 552 локал 160
Факс: +381 36 338 811
Е-mail: posk.vjtkv@gmail.com
Веб сајт: www.kvvi.jtrs.rs​​
Радно бреме: 7.30-15.30​​​​​​
sud

©