Javno tužilaštvo

Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji je po zakonu nadležan da goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i da preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.
Javno tužilaštvo je hijerarhijski uređen organ koji čine Republičko javno tužilaštvo, četiri apelaciona javna tužilaštva, 25 viših i 58 osnovnih javnih tužilaštava, i dva javna tužilaštva posebne nadležnosti: Tužilaštvo za ratne zločine i Tužilašto za organizovani kriminal.
Republičko javno tužilaštvo je najviše tužilaštvo u Republici Srbiji i njemu su podređena sva ostala javna tužilaštva. Republički javni tužilac je tužilac najvišeg ranga u zemlji.
Funkciju svakog tužilaštva vrši po jedan javni tužilac, i njemu su podređeni zamenici javnog tužioca i osoblje javnog tužilaštva. 
Nadležnost Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal i Tužilaštva za ratne zločine pokriva celu teritoriju Republike Srbije, dok su apelaciona i viša javna tužilaštva osnovana za područja apelacionih odnosno viših sudova. Osnovna javna tužilaštva pokrivaju područja jednog ili više osnovnih sudova.​
Samostalnost javnih tužilaca i njihovih zamenika obezbeđuje Državno veće tužilaca.

Nadležnost javnih tužilaca

Osnovno ovlašćenje javnih tužilaca je gonjenje učinilaca krivičnih dela za koja je propisano da se gone po službenoj dužnosti. 
U tu svrhu javni tužilac rukovodi predistražnim postupkom u okviru koga ispituje okolnosti učinjenih dela i sprovodi istragu radi utvrđivanja da li postoje osnovi za optuženje (po pravilu uz pomoć policije). On podiže i zastupa optužbu pred nadležnim sudom i izvodi dokaze radi utvrđivanja krivične odgovornosti optuženih lica, a može da preduzima i druge radnje kada je određeno zakonom. 
Pored krivičnih dela javni tužilac je ovlašćen i da postupa povodom privrednih prestupa i prekršaja. 

Nadležnost Republičkog javnog tužioca

Po zakonu, Republički javni tužilac može da preduzima sve radnje na koje je ovlašćeno javno tužilaštvo, ali inicijalno gonjenje obično preduzimaju osnovna i viša javna tužilaštva, dok Republički javni tužilac reaguje po vanrednim pravnim sredstvima pred Vrhovnim kasacionim sudom.
Pored nadležnosti da goni učinioce krivičnih dela i ulaže vanredna pravna sredstva, Republički javni tužilac nadzire rad javnih tužilaštava, podnosi Narodnoj skupštini redovni godišnji izveštaj i vrši druge poslove određene zakonom.
U slučaju da pojedino javno tužilaštvo ne može da vrši svoju nadležnost, Republički javni tužilac može preneti njegovu nadležnost na drugo javno tužilaštvo istog ili višeg stepena.

Nadležnosti osnovnog, višeg i apelacionog javnog tužioca

Osnovni javni tužilac postupa pred osnovnim sudom, viši javni tužilac pred višim i apelacioni pred apelacionim sudom. 
Viši javni tužilac ima i dodatnu nadležnost da nadzire i usmerava područna osnovna javna tužilaštva, dok apelacioni tužilac nadzire i usmerava viša, ali i osnovna  javna tužilaštva sa svoje teritorije.
U pogledu stepena javnog tužilaštva koje će biti nadležno u konkretnom slučaju primenjuju se pravila o stvarnoj nadležnosti sudova – na primer, osnovni javni tužilac će goniti učinioce krivičnih dela za koja je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora u trajanju do deset godina (ako se na osnovu zakona ne izvodi nadležnost nekog drugog tužioca), a viši javni tužilac će goniti učinioce težih krivičnih dela, okrivljene maloletnike i učinioce određenih krivičnih dela: protiv Vojske Srbije, odavanje službene tajne, pranje novca, otmica i druga. 
Apelaciono javno tužilaštvo učestvuje u drugostepenim postupcima pred apelacionim sudom, bilo tako što ulaže žalbu na presude osnovnih ili viših sudova ili tako što zastupa optužbu u slučaju kada je okrivljeni taj koji je uložio žalbu.

Tužilaštva posebne nadležnosti

Tužilaštvo za ratne zločine je nadležno za otkrivanje i gonjenje počinilaca krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog humanitarnog prava izvršenih na teritoriji bivše Jugoslavije, bez obzira na državljanstvo, versku, nacionalnu ili rasnu pripadnost počinioca ili žrtve. 
Tužilaštvo za organizovani kriminal je nadležno za postupanje u predmetima koji se odnose na krivična dela izvršena od strane organizovane kriminalne grupe ili njenih pripadnika. U nadležnost ovog tužilaštva spadaju i brojna druga teška krivična dela poput ubistva najviših državnih predstavnika, oružane pobune, terorizma i drugih.
Oba tužilaštva su direktno podređena Republičkom javnom tužilaštvu i sedište im se nalazi u Beogradu.

​Mesna nadležnost

Tužilačka mesna nadležnost se određuje po istim pravilima koja važe za mesnu nadležnost sudova - po pravilu mesno nadležni tužilac je onaj čije sedište se nalazi na području na kojem je izvršeno ili pokušano krivično ili drugo kažnjivo delo. Ukoliko na ovaj način ne može da se odredi koji je tužilac nadležan, koriste se drugi kriterijumi - prebivalište ili boravište osobe za koju se smatra da je počinilo krivično delo ili mesto njegovog rođenja, hapšenja odnosno samoprijavljivanja.​
sud

©