Vrhovno javno tužil​aštvo​

Vrhovno javno tužilaštvo je najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji. Sedište Vrhovnog javnog tužilaštva je u Beogradu. Vrhovni javni tužilac vrši nadležnost javnog tužilaštva u okviru prava i dužnosti Republike Srbije i odgovoran je za rad javnog tužilaštva i za svoj rad Narodnoj skupštini. 

Vrhovni javni tužilac nadležan je da postupa pred svim sudovima i drugim organima u Republici Srbiji i da preduzima sve radnje na koje je javno tužilaštvo ovlašćeno. 

Nadležan je i da:

1. ulaže vanredna pravna sredstva u skladu sa zakonom; 
2. nadzire rad javnih tužilaštava i sprovođenje uputstava, prati i proučava praksu                                 
    javnih tužilaštava i sudova; 
3. predlaže programe stručnog usavršavanja javnih tužilaca i zamenika javnih   
    tužilaca; 
4. podnosi Narodnoj skupštini redovni godišnji izveštaj o radu javnih tužilaštava 
    u Republici Srbiji i izveštaje koje zatraži nadležni odbor Narodne skupštine; 
5. vrši druge poslove određene zakonom. 

U poslovima iz svoje nadležnosti, Vrhovni javni tužilac postupa neposredno i preko svojih zamenika.

Javnog tužioca, na predlog Vlade, bira Narodna skupština, sa liste kandidata koje utvrđuje Državno veće tužilaca na period od šest godina i može biti ponovo biran. O predloženim kandidatima za Republičkog javnog tužioca pribavlja se mišljenje nadležnog odbora Narodne skupštine.​​

Adresa: Nemanjina 22-26, Beograd
Portparol: 
Telefon: +381 11 361-37-02
Faks: 
Е-mail: kabinet@vrhovnojt.gov.rs​​
W​eb sajt: www.rjt.gov.rs​
Radno vreme: 7.30-15.30​​​
sud

©