Заштита права детета

Сва права детета која су предвиђена Породичним законом могу се штити у парничном поступку пред судом, уколико се заштита тих права не остварује у неком другом поступку, који се покреће Тужбом ради заштите права детета.

Који суд је надлежан за вођење парничног поступка?​

Надлежан је основни суд у месту пребивалишта туженог, а уколико тужбу подиже дете оно може да бира да ли ће надлежан суд бити у месту пребивалишта детета или туженог.

Ко су активно легитимисана лица?

Тужбу могу подићи дете, родитељи детета, јавни тужилац и орган старатељства.

Разлози за тужбу

Разлози за ову специфичну врсту тужбе постоје када се детету не омогућава или се дете спречава у остваривању неког свог права, нпр. права на школовање. Захтев ове тужбе уперен је на остваривање одговарајуће чинидбе, како би се детету омогућило остваривање његових права.

Специфичности поступка

Поступци за заштиту права детата законом су одређени као нарочито хитни, што значи да суд мора да закаже прво рочиште у року од 8 дана од дана пријема тужбе, док другостепени суд мора да донесе одлуку по жалби у року од 15 дана. Такође у овом поступку суд није везан тужбених захтевом, што је случај у парничним споровима, већ може донети одлуку ван граница тужбеног захтева. Последица тога је да суд у поступку за заштиту права детета може донети одлуку о вршењу,потпуном или делимичном  лишењу родитељског права као и изрећу једну или више мера за заштиту од насиља у породици​
sud

©