Врховни суд

​​

Адреса: Београд, Немањина бр. 9
Председник суда: Јасмина Васовић​
Телефон: 011/ 360-4607 и 360-4606
Кабинет председника суда: 011/ 363-5495
Руководилац службе председника: 011/ 363-5533
Секретар суда: 011/ 363-5513 
Управитељ писарнице: 011/ 363-5065
Е-mail: uprava@vrh.sud.rs
Веб сајт: www.vk.sud.rs

Врховни касациони суд je од 11. маја 2023. године, наставио са радом као Врховни суд, након конституисања Високог савета судства, у складу са Законом о уређењу судова (Сл.Гласник РС број 10/23).​​

Радно време Врховног суда је од 7:30 до 15:30.

Пријем странака је на пријемном шалтеру Суда у радно време када овлашћени радник Судске писарнице може, на основу података из уписника по усменом захтеву странке, пуномоћника и другог овлашћеног лица, да усмено пружи основне информације о предмету који је примљен у рад у Суду, о томе да ли је предмет примљен, када, под којим бројем је заведен, о имену судије коме је предмет додељен у рад и о кретању предмета.

Остале службе у Суду не примају странке и изузев управитеља писарнице и шефова одсека кривичне и грађанске писарнице, не пружају ни усмене ни писмене информације о кретању или исходу предмета у суду. Управитељ писарнице може, по писменом захтеву странке да да писмену информацију о предмету у Суду из свог делокруга надлежности, а телефоном, и шефови одсека, али само кратке и хитне информације, ако је то по природи ствари могуће.

Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа, односно умножавање подноси се на обрасцима прописаним Судским пословником. Обавештење о месту и времену прегледања списа, биће достављено, односно саопштено странци најкасније у року од 24 сата од пријема захтева, на погодан начин.

Странке прегледају и преписују списе на за то одређеном месту и под надзором судског особља у писарници, а могу захтевати фотокопирање целог списа, појединих делова списа или појединих писмених доказа. Странке могу да прегледају списе у електронском облику уколико за то постоје технички услови.

Осталим лицима која имају оправдан интерес да прегледају, фотокопирају и преписују поједини спис дозвола се даје, у складу са законом.

По правноснажном окончању поступка дозволу за прегледање списа даје председник.

Ако се захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа односи на информацију од јавног значаја, о захтеву одлучује председник у року од 15 дана од дана пријема захтева, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Пријем поднесака и других писмена у Суд се врши у току радног времена непосредно, на пријемном шалтеру Суда или посредно, преко овлашћене поштанске службе.


sud

©