Врховно​ јавно тужилаштво

Врховно јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији. Седиште Врховног јавног тужилаштва је у Београду. Врховни јавни тужилац врши надлежност јавног тужилаштва у оквиру права и дужности Републике Србије и одговоран је за рад јавног тужилаштва и за свој рад Народној скупштини. 

Врховни јавни тужилац надлежан је да поступа пред свим судовима и другим органима у Републици Србији и да предузима све радње на које је јавно тужилаштво овлашћено. 

Надлежан је и да:

1. улаже ванредна правна средства у складу са законом; 
2. надзире рад јавних тужилаштава и спровођење упутстава, прати и проучава праксу                                 
    јавних тужилаштава и судова; 
3. предлаже програме стручног усавршавања јавних тужилаца и заменика јавних   
    тужилаца; 
4. подноси Народној скупштини редовни годишњи извештај о раду јавних тужилаштава 
    у Републици Србији и извештаје које затражи надлежни одбор Народне скупштине; 
5. врши друге послове одређене законом. 

У пословима из своје надлежности, Врховни јавни тужилац поступа непосредно и преко својих заменика.

Јавног тужиоца, на предлог Владе, бира Народна скупштина, са листе кандидата које утврђује Државно веће тужилаца на период од шест година и може бити поново биран. О предложеним кандидатима за Републичког јавног тужиоца прибавља се мишљење надлежног одбора Народне скупштине.

Адреса: Немањина 22-26, Београд
Портпарол​: 
Teлефон: +381 11 361-37-02
Факс: ​
Е-mail: kabinet@vrhovnojt.gov.rs​​
Веб сајт: www.rjt.gov.rs​
Радно бреме: 7.30-15.30​​​​
sud

©