​Деоба заједничке имовине супружника

Деоба заједничке имовине супружника увек се врши одлуком суда и може се вршити за време трајања брака и након његовог престанка (приликом развода брака).

Деоба заједничке имовине супружника представља утврђивање сувласничког односно суповерилачког удела сваког супружника у заједничкој имовини.

Ко има право да тражи деобу заједничке имовине супружника?

1. Супружници; 
2. Наследници умрлог супружника; 
3. Повериоци супружника из чије посебне имовине нису могли да намире потраживање.

Како се врши деоба заједничке имовине?

Деоба заједничке имовине може да се изврши на основу споразумом о деоби заједничке имовине коју супружници морају сачинити у облику јавнобележничке (солемнизоване) исправе. Такође приликом развода брака суд ће донети пресуду по основу споразума супружника.

Уколико супружници не могу да се споразумеју деобу имовине утврдиће суд.

Правила поделе заједничке имовине

Породични закон установљава претпоставку да су удели супружника у заједничкој имовини једнаки (под 1/2), али сваки супружник ову претпоставку може обарати, односно доказивати да је његов удео већи од удела другог супружника.

Приликом оцене величине удела у заједничкој имовини брачних другова, суд узима у обзир: висину остварених прихода, вођење послова у домаћинству, старање о деци, старање о имовини као и све друге околности које су од значаја за одржавање или увећање вредности заједничке имовине.

На који начин суд дели имовину?

Удео супружника (већи, мањи или једнак) утврђује се у истој сразмери за сва права и обавезе која проистичу из заједничке имовине (режим заједничке имовине претвара се у режим сусвојине). Нпр. супружници ће сада бити сувласници на по ½ идеалног удела стана.

Суд ће од оваквог начина поделе одступити једину у случају када одређено право (нпр. својина) представља економски самосталну целину и један од супружника је у стицању баш тог права учествовао приходима из посебне имовине.

Посебна правила деобе заједничке имовине (деоба привилегованих ствари)

Приликом деобе одређених ствари примењује се посебно правило да се додељује у искључиву својину једног од супружника. То су:

1. Ствари за личну употребу супружника – додељују се без урачунавања у његов део у заједничкој имовни уколико њихова вредност није несразмерно велика 
2. Ствари намењене детету – додељују се супружнику који врши родитељско право без урачунавања у његов удео. Уколико је вршење родитељског права заједничко онда је и имовина заједничка.
3. Ствари за вршење заната или занимања – са урачунавањем у удео припадају супружнику коме служе са обављање његове професионалне делатности
4. Предмети домаћинства – припадају оном супружнику, са урачунавањем у његов удео, који имао државину у трајању од 3 године након престанка заједничког живота.
sud

©