Potpuno lišenje roditeljskog prava​

Potpuno lišenje roditeljsko prava predstavlja najtežu meru odnosno porodičnopravnu sankciju čiji je cilj zaštita ličnosti, prava i interesa maloletnog deteta, i razlikuju se potpuno i delimično lišenje roditeljskog prava. Pravila i postupak lišenja roditeljskog prava uređen je Porodičnim zakonom i Zakonom o parničnom postupku.

Lišenje roditeljskog prava sprovodi se u postupku lišenja roditeljskog prava pred sudom.

U kojim slučajevima roditelj može biti potpuno lišen roditeljskog prava?

Porodični zakon poznaje dva osnova razloga lišenja roditeljskog prava. To su : 

1. Kada roditelj zloupotrebljava prava iz sadržine roditeljskog prava:​
ako fizički, seksualno ili emocionalno zlostavlja dete;
ako izrabljuje dete sileći ga na preterani rad, ili na rad koji ugrožava moral, zdravlje ili obrazovanje deteta, odnosno na rad koji je zabranjen zakonom;
ako podstiče dete na vršenje krivičnih dela;
ako navikava dete na odavanje rđavim sklonostima;
ako na drugi način zloupotrebljava prava iz sadržine roditeljskog prava.
2. Roditelj grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava:
ako je napustio dete;
ako se uopšte ne stara o detetu sa kojim živi;
ako izbegava da izdržava dete ili da održava lične odnose sa detetom sa kojim ne živi, odnosno ako sprečava održavanje ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi;
ako s namerom i neopravdano izbegava da stvori uslove za zajednički život sa detetom koje se nalazi u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj korisnika;
ako na drugi način grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava.

Pravne posledice lišavanja roditeljskog prava

Sudska odluka o potpunom lišenju roditeljskog prava lišava roditelja svih prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava, osim dužnosti da izdržava dete. Što znači da je roditelj lišen prava i dužnosti da čuva, podiže, vaspitava, zastupa, stara se o obrazovanju i upravljanju imovinom deteta. Međutim on i dalje mora da izdržava dete.
Takođe ova odluka se beleži u matičnu knjigu rođenih.

Sudskom odlukom o potpunom lišenju roditeljskog prava može biti određena jedna ili više mera zaštite deteta od nasilja u porodici.

Takođe sudskom odlukom mogu se oduzeti prava samo jednom roditelju, kada će dete po pravilu pripasti drugom roditelju, a mogu biti lišena i oba roditelja kada će se dete smatrati maloletnikom bez roditeljskog staranja.
Roditeljsko pravo može se takođe odlukom suda u posebnom parničnom postupku, po prestanku razloga lišenja, vratiti roditelju.
sud

©