Postupak deobe zajedničke imovine

Postupak deobe zajedničke imovine sprovodi sud u vanparničnom postupku.

U režimu zajedničke imovine mogu se naći supružnici i naslednici.

Koji sud je nadležan za vođenje postupka deobe?

U ovom postupku sud odlučuje o deobi ili načinu deobe zajedničke imovine. Mesna nadležnost suda u svakom konkretnom slučaju zavisi od mesta gde se imovina nalazi i uređena je pravilima Zakona o vanparničnom postupku. 

Kako se pokreće postupak?

Postupak se pokreće predlogom za deobu zajedničke imovine

Ko može pokrenuti postupak?

Postupak može pokrenuti svaki zajedničar, ali predlog mora obuhvatiti sve zajedničare.

Sadržina predloga

Predlog mora da sadrži podatke o predmetu deobe i udelima zajedničara, o zajedničarima, kao i o drugim licima koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo. Kada su u pitanju nepokretnosti moraju se navesti zemljišnoknjižni podaci kao i priložiti odgovarajući dokazi o pravu svojine (izvod iz lista nepokretnosti, ugovor), pravu službenosti i dr.

Pravila postupka

Kako se ovde radi o vanparničnom postupku , ukoliko neko od svojinskih prava zajedničara na imovini koja je predmet deobe postaje sporno, sud će prekinuti postupak i uputiti predlagače da utvrde činjenično stanje u parničnom postupku. Ukoliko predlagači to ne urade smatraće se da je predlog za deobu zajedničke imovine povučen.
​​
Sud radi raspravlja udele u zajedničkoj imovini na ročištima, može izvoditi dokaze veštačenjem i na drugi način. Ukoliko predlagači postignu sporazum o deobi sud će voditi računa da nisu ugrožena prava drugih lica koja imaju prava na imovini koja je predmet postupka.

Odluka suda u postupku deobe

Sud donosi odluku u formi rešenja koje mora da sadrži predmet, uslove i način deobe, podatke o fizičkim delovima stvari i pravima koji su pripali svakom od zajedničara, kao i njihova prava i obaveze utvrđene deobom.

Rešenjem o deobi sud će odlučiti i o načinu ostvarivanja službenosti i drugih stvarnih prava: na delovima stvari, koja je fizički podeljena između zajedničara.​
sud

©