Pretpostavke za nasleđivanje

Pretpostavke za nasleđivanje jesu uslovi (pravno relevante činjenice) koji moraju nastupiti da bi došlo do nasleđivanja, odnosno da bi uopšte moglo biti reči o mogućnosti raspravljanja zaostavštine u ostavinskom postupku.

Postoje četiri osnovne pretpostavke za nasleđivanje:

1) Da je nastupila smrt ostavioca
2) Postojanje zaostavštine
3) Postojanje naslednika
4) Da postoji osnov pozivanja na nasleđe.

Smrt ostavioca

Ostavilac može biti samo fizičko lice. Trenutkom smrti ostavioca zaostavština sa ostavioca prelazi na naslednike te je jako bitno utvrditi tačan momenat smrti. Utvrđivanje momenta smrti bitno je jer se u zavisnosti od tog momenta različito primenjuju pravila koja se odnose na krug naslednika, redosled nasleđivanja, rokova zastarelosti i sastava zaostavštine. Trenutak smrti nije uvek lako odrediti a ponekad i nemoguće (npr. u slučaju komorijenata – lica koja su poginula u istom tragičnom događaju npr. u avionskoj nesreći, a jedni drugima bi mogli biti naslednici)

Ponekad se ni smrt određenog lica ne može utvrditi na siguran način i zbog toga proglašenje nestalog lica za umrlo ima jednako dejstvo kao i smrt.

Postojanje zaostavštine

Zaostavština predstavlja skup prava i obaveza ostavioca koja su podobna da se naslede (ne nasleđuju se sva prava, obično ona vezana za ličnost npr. pravo preče kupovine)

Prava i obaveze koje su podobne da čine imovinsku masu su pretežno imovinska prava i obaveze ali i neka prava javnopravnog karaktera kao što je građevinska dozvola, obligaciona prava potraživanja i dr.

Postojanje naslednika

Da li neko lice bilo naslednik neophodan uslov je da je lice doživelo trenutak smrti ostavioca i da je zakonom ili testamentom određeno kao naslednik. Ova pravila podobnije su uređena pravilima predstavljanja.

Naše pravo poznaje i pravnu fikcija da se začeto a nerođeno dete nasciritus smatra već rođenim, naravno da se živo rodi, te da ispunjava uslov da bude naslednik i smatra se da je nasledilo u trenutku smrti ostavioca.

Osnov pozivanja na nasleđe

Zakonom o nasleđivanju dozvoljena su samo dva osnova pozivanja na nasleđivanje, to je po osnovu zakona i po osnovu testamenta.

U kom postupku se može ostvariti pravo nasleđivanja ostavioca?

Pravno na nasleđivanje ostvaruje se u vanparničnom postupku za koji je nadležan osnovni sud.​
sud

©