​Nužni naslednici i nužni deo

Zakon o nasleđivanju određuje zakonske naslednike, takođe ostavilac može krug zakonskih naslednika promeniti tako što svojom imovinom može za slučaj smrti slobodno raspolagati testamentom ili legatom. Ta sloboda u raspolaganju ograničena je pravnom na nužni deo koji imaju nužni naslednici. Odnosno ostavilac ne može slobodno da raspolaže nužnim delom zaostavštine koji pripada nužnim naslednicima.

Ko su nužni naslednici?

Krug nužnih naslednika uži je od kruga zakonskih naslednika.

Prema Zakonu o nasleđivanju, nužni naslednici su ostaviočevi: potomci, usvojenici i njihovi potomci, bračni drug, roditelji, usvojilac, braća i sestre, dedovi i babe i ostali preci.

Dok usvojilac iz nepotpunog usvojenja, ostaviočeva braća i sestre, njegovi dedovi i babe i njegovi ostali preci nužni su naslednici samo ako su trajno nesposobni za privređivanje a nemaju nužnih sredstava za život.

Nužni naslednik može biti samo onaj ko je po zakonskom redu nasleđivanja pozvan na nasleđe.

Koliki je nužni deo nužnih naslednika?

Nužni deo naslednika zavisi od toga u kom naslednom redu se nalaze. Nužni deo se izračunava na osnovu dela zaostavštine koji bi nasledniku po zakonu pripao.

Nužni deo potomaka, usvojenika i njegovih potomaka i ostaviočevog bračnog druga je polovina, a nužni deo ostalih nužnih naslednika je trećina dela koji bi svakom od njih pripao po zakonskom redu nasleđivanja.

Ako nužni naslednik ne može ili neće da nasledi, njegov nužni deo ne prirasta ostalim nužnim naslednicima, dakle ovde važi pravo predstavljanja.

Vrlo je bitno istaći da nužni naslednik ne odgovara za ostaviočeve dugove.

Kada se primenjuju pravila nužnog dela i nužnih naslednika?

Pravila nužnog dela i nužnog naslednika se aktiviraju tek ukoliko su ova prava povređena, dakle u svim situacijama u kojima je ostavilac prekomerno raspolagao svojom imovinom za života (poklonom) ili za slučaj smrti (testamentom, isporukom) tako da povredi imovinsko pravo naslednika. Nužni deo je povređen ako je vrednost ostaviočevih zaveštajnih raspolaganja i poklona učinjenih nužnom nasledniku ili licu umesto koga ovaj dolazi na nasleđe manja od vrednosti naslednikovog nužnog dela. 

Prilikom utvrđivanja povrede prava na nužni deo primenjuju se pravila o izračunavanju nužnog dela naslednika u konkretnom slučaju a zatim se  primenjuju se pravila o srazmernom smanjenju ostaviočevih raspolaganja.

Ostvarivanje prava na nužni deo

Tužbom kojom se pokreće parnični postupak pred sudom. Sadržina tužbe zavisi od toga da je nužni deo koji se traži po svojoj prirodi obligacionopravne ili stvarnopravne prirode. ​
sud

©