Привредни суд у Краљеву
 

Адреса: Цара Душана 41, 36000 Краљево
Председник суда: Бакшуновић Милена
Телефон: Судска управа 036/312-519
Извршна писарница 036/312-529
Рачуноводство и парнична писарница: 036/312-539
Факс: 036/312-519
Е-mаiluprava@kv.pr.sud.rs
Веб сајт: www.kv.pr.sud.rs
Банковни рачуни:
Судске таксе: 840-29699845-40​
Казне за привредне преступе: 840-29682845-18 - позив на број 97 45-050
Судски депосит: 840-302802-30
Редован рачун: 840-1023621-91
Радно време: 07:30 - 15:30
Вршилац функције председника суда прима странке понедељком од 10:00 до 12:00 часова, уз претходну најаву секретару суда непосредно или телефоном на број 036/ 312-519.

Судска јединица у Крушевцу
Адреса: ул. Балканска бр. 63 (III спрат), Крушевац
Телефон и факс: 037/350-1505 
У судској јединици у Крушевцу писмена се предају у два примерка за суд и у довољном броју примерака за супротну страну.
Радно време: 07:30 - 15:30

sud

©