Поништај брака

Уколико је у моменту закључења брака постојала нека од брачних сметњи, такав брак може се поништити у парничном поступку пред судом, подношењем тужбе за поништај брака.

Садржина тужбе

Тужба мора да садржи: личне податке тужиоца и туженог, предмет тужбе, разлог ништавости или рушљивости брака, предлог доказа као и тужбени захтев.

Ко је активно легитимисан за подношење ове тужбе?

Активна легитимација за подношење тужбе за поништај брака зависи од разлога за поништај брака, односно од тога да ли се ради о брачној сметњи која има за последицу апсолутну ништавост брака или рушљивост.

Уколико се ради о брачној сметњи која за последицу има апсолутну ништавост, онда су активно легитимаса за подношење ове тужбе: супружници као и сва лица која имају правни интерес да брак буде поништен па самим тим и јавни тужилац. Уколико тужбу подиже треће лице или јавни тужилац тада су улози тужених оба брачна друга.

Рок за поношење тужбе за поништај брака из разлога апсолутне ништавости је неограничен. Такође ова тужба може се поднети и након престанка брака. 

Уколико се ради о брачној сметњи која за последицу има рушљивост тада су активно легитимисана лица супружник који је био под принудом или у заблуди, малолетно лице које закључило брак као и законски заступници до пунолетства супружника. Активна легимација и рокови за подношење тужбе у овим случајевима уређена је Породичним законом.

Пресуда којом се поништава брак производи иста правна дејства као и пресуда којом се брак разводи, то значи да ништави и рушљиви бракови производе правне последице пуноважних бракова све до њиховог поништења.

Који суд је надлежан за поништај брака?

У парничном поступку по тужби за поништај брака надлежан је основни суд.

Одлука и правни лекови

У овој врсти поступка суд одлучује пресудом на коју је дозвољена жалба. Такође у овој врсти спорова дозвољено је подношење ванредних правни лекова, али потребно је напоменути да они нису дозвољени против правносанажних пресуда којима се брак разводи или поништава. Посебна правила парничног поступка, рокова за жалбу и ванредни правни лек прописана су Законом о парничном поступку.​
sud

©