Надлежност Врховног касационог суда

Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији. Он је законом одређен као непосредно виши суд за апелационе судове опште надлежности, Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони суд и Управни суд.

У судским поступцима Врховни касациони суд одлучује по ванредним правним средствима одређеним процесним законима, о сукобу надлежности између судова у случајевима у којима о томе не одлучује други суд, и о преношењу надлежности из важних разлога.

Изван суђења, Врховни касациони суд има значајну надлежност у уједначавању судске праксе међу судовима и обавља друге послове у складу са законом.

Врховни касациони суд у одређеним случајевима има и надлежност у заштити права на суђење у разумном року.  
    
Надлежност у суђењу

У кривичним предметима Врховни касациони суд одлучује по захтеву за заштиту законитости, и у предметима сукоба надлежности и одређивања надлежности.

У грађанским предметима, у општој и привредној материји Врховни касациони суд одлучује по захтеву за преиспитивање правноснажне пресуде, у ревизији (у питању је посебан поступак у коме се побија правоснажна другостепена пресуда), поводом спорног правног питања и у предметима сукоба надлежности и делегације.

У управним предметима Врховни касациони суд одлучује по захтеву за преиспитивање судске одлуке Управног суда као и по захтеву за заштиту законитости у прекршајним предметима.​

Надлежност изван суђења

Врховни касациони суд је надлежан да обезбеђује јединствену судску примену права и једнакост странака у судским поступцима, да разматра примену закона и других прописа и рад судова, да именује судије Уставног суда и даје мишљење о кандидату за председника Врховног касационог суда и врши друге надлежности одређене законом.

​Надлежност у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року   
   
За поступке заштите права на суђење у разумном року покренуте до 31. децембра 2015. године, Врховни касациони суд одлучује у првом степену, ако се захтев односио на поступак који је био у току пред апелационим судовима, Привредним апелационим судом, Прекршајним апелационим судом и Управним судом, а у другом степену о жалбама на сва решења о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року која су донета у првом степену.

За поступке који су покренути после 1. јануара 2016. године Врховни касациони суд одлучује у оба степена само о захтевима који се односе на поступке пред тим судом. За поступке који су у току пред Привредним апелационим судом, Прекршајним апелационим судом, Управним судом и апелационим судовима, Врховни касациони суд је искључиво надлежан у другом степену.​
sud

©