Основни суд у Пожаревцу

​ 

Адреса: Трг Стевана Максимовића бр. 1, Пожаревац
Председник суда: Добрица Живковић
Teлефон: 012/544-090, 012/544-091 
Рачуноводство: 012/544-096
Судска управа: 012/544-086

Факс: 012/514-086​
E-mail: uprava@po.os.sud.rs​
Веб сајт: www.po.os.sud.rs www.osnovnisudpozarevac.com
Рад са странкама, разгледање списа, добијање тражених информација и уверења у одсецима судске писарнице врши се сваким радним даном од 08:00-14:00 часова.
Председник суда прима странке, без претходног заказивања, средом од 09.00 до 12.00 часова. У случају спречености председника, странке истим данима примају заменици председника или секретар суда.

Судска јединица у Kучеву
Адреса: Жике Поповића бр.31, 12240 Кучево
Телефон: 012/852-538
Факс: 012/852-679
Рад са странкама (овера): 8:00 - 14:00
Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29667845-10

sud

©