Основни суд у Крушевцу

​ 

Адреса: Трг Косовских јунака бр. 3
В.Ф. Председника суда: Слободан Ивановић
Телефон: 
Судска управа: 037/413-600
Управитељ писарнице: 037/413-614
Шеф рачуноводства: 037/413-608
Факс: 037/422-054
E-mail: uprava@ks.os.sud.rs
Веб сајт: www.ks.os.sud.rs 

Бројеви рачуна (за седиште суда и судску јединицу):
Депозит:
 840-277802-49
модел и позив на број: 97-39052
Судске таксе: 840-29657845-37
модел и позив на број: 97-39052
Новчане казне, трошкови поступка: 840-29623845-90
модел и позив на број: 97-39052
Текући рачун: 840-998621-13

Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена.
Судски списи се у суду могу разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења од 08:00 до 15:00 часова.
Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда или секретар суда и то понедељком и четвртком од 9:00 до 11:00 часова. ​

Судска јединица у Варварину
Адреса: Марина Мариновића бб
Телефон: 037/787-193
Факс: 037/788-742 
Радно време: 07:30 - 15:30
Писмена се могу предавати у току целог радног времена.
Судски списи се могу разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења од 09:00 до 15:00 часова. 
Странке и њихове пуномоћнике прима заменик председника суда.
Радно време службе овере потписа и преписа је од 08:00 до 14:30 часова.​

sud

©