Основни суд у Крушевцу

​ 

Адреса: Трг Косовских јунака бр. 3
В.Ф. Председника суда: В.ф. председника суда Владан Цветковић
Телефон: 
Инфо пулт: 037/413-608

Кривична писарница: 037/413-615

Парнична писарница: 037/413-689

Ванпарнична писарница: 037/413-616

Извршна писарница: 037/413-636

Факс: 037/422-054
E-mail: uprava@ks.os.sud.rs
Веб сајт: www.ks.os.sud.rs 

Бројеви рачуна (за седиште суда и судску јединицу):
Депозит:
 840-277802-49
модел и позив на број: 97-39052
Судске таксе: 840-29657845-37
модел и позив на број: 97-39052
Новчане казне, трошкови поступка: 840-29623845-90
модел и позив на број: 97-39052
Текући рачун: 840-998621-13


Судска јединица у Варварину
Адреса: Марина Мариновића бб
Телефон: 037/787-193
Факс: 037/788-742

E-mail: sjvarvarin@ks.os.sud.rs

sud

©