​Тужба за поништење признања очинства

Оцем детета које је рођено ван брака сматра се мушкарац чије је очинство утврђено признањем. Изјава о признању очинства може се дати пред матичарем, органом старатељства, јавним бележником, судом али и у тестаменту.

Када је изјава о признању очинства и изјава о сагласности са признањем очинства мањкава из неког од разлога апсолутне ништавости који су уређени Породичним законом или из разлога релативне ништавости, поништај ових изјава може се тражити тужбом за поништај признања очинства у парничном поступку пред судом.

Који суд је надлежан за вођење ове парнице?

Надлежан је основни суд пребивалишта туженог.​

Шта може да буде предет тужбе

1. Поништај изјаве о признавању очинства
2. Поништај изјаве о сагласности са признањем очинства

Из којих разлога може да се тражи поништај изјаве тужбом?

Поништај изјава може да се тражи из два разлога:

1. Разлога апсолутне ништавости – за подношење тужбе из ових разлога не важи никакав рок. Разлози апсолутне ништавности у смислу ове тужбе јесте давање изјаве супротно правилима садржаним у члановима 46-51 Породичног закона. Неки од разлога су: неурачунљивост лица које даје изјаву, дете није живо рођено, мајка се није сагласила са признањем очинства и др. Активно легитимисана лица за подношење тужбе су лица која су изјаву дала као и сва правно заинтересована лица па и јавни тужилац
2. Разлога релативне ништавости – за подношење тужбе из ових разлога активно су легитимисана само она лица која су изају дала под принудом или у заблуди. Овде важи субјективни рок од годину дана од дана када је принуда престала или када је лице сазнало да је било у заблуди. Пасивно су легитимисана и тужбом морају бити обухваћена сва лица која су дала изјаву о признању очинства као и изјаву сагласности признавања очинства.

 Одлукa суда и правни лек

У овом поступку суд одлучује пресудом на коју је дозвољена жалба.
sud

©