Поступак по пријему смртовнице
оставниском поступку

Смртовница је јавна исправа коју саставља матичар, по основу ње се покреће оставински поступак, те је због таквог значаја смртовнице и њена садржина предвиђена Законом о ванпарничном поступку

Када матичар састави смртовницу он је дужан да у року од 30 дана исту достави суду који по службеној дужности покреће оставински поступак на основу података садржаних у смртовници ( шаље позив наследницима који су наведени итд).

Приликом састављања смртовнице матичар се претежно ослања на изјаве сродника а врло често матичар не може да прибави све неопходне податке и због тога непотпуну сртовницу може допунити и сам суд.

У смртовницу се уносе подаци који су релевантни за расправљање заоставштине: лично име умрлог, лично име једног од његових родитеља, занимање, датум рођења и држављанство умрлог, а за умрла лица која су била у браку и њихово презиме које су носили пре ступања у брак; дан, месец и година, место и по могућности час смрти; место у коме је умрли имао пребивалиште, односно боравиште; лично име, датум рођења, занимање, пребивалиште, односно боравиште супружника умрлог и брачне, ванбрачне и усвојене деце; лично име, датум рођења и пребивалиште, односно боравиште осталих сродника који би могли бити позвани на наслеђе на основу закона, као и лица која су позвана на наслеђе на основу тестамента; приближна вредност непокретне имовине и посебно приближна вредност покретне имовине умрлог.

Такође у смртовницу се уписују и подаци о имовни умрлог. По могућности, у смртовници ће се навести: место где се налази имовина коју је умрли оставио; да ли има имовине за чије држање, чување или пријављивање постоје посебни прописи; да ли има готовог новца, хартија од вредности, драгоцености, штедних књижица или неких других важних исправа; да ли је умрли оставио дугова и колико; да ли је оставио писмени тестамент или уговор о доживотном издржавању или споразум о уступању или расподели имовине за живота и где се они налазе, а ако је умрли направио усмени тестамент онда лично име, занимање и боравиште сведока пред којим је усмени тестамент сачињен.

Закон такође изричито наводи да се у смртовници мора посебно нагласити да ли се очекује рођење детета умрлог (nasciritus) и да ли његова деца и супружник имају стараоца.

Ако је пре оставиоца умро његов супружник, или које његово дете, или које друго лице које би могло бити позвано на наслеђе, у смртовници ће се назначити датум и место њихове смрти, што је јако битно збор редоследа наслеђивиања.​
sud

©