​Жалба на пресуду прекршајног суда

Особа осуђена пресудом прекршајног суда може уложити жалбу на ту пресуду због битне повреде правила прекршајног поступка или материјалног права, погрешно или непотпуно утврђених чињеница, због погрешне одлуке о прекршајној санкцији, одузимању имовинске користи, трошковима прекршајног поступка и имовинскоправном захтеву.

Жалбом се може тражити укидање или преиначење првостепене одлуке.

Жалбу могу изјавити окривљени, његов бранилац, као и подносилац захтева за покретање прекршајног поступка (овлашћени орган, оштећени). У корист окривљеног жалбу могу изјавити његов брачни друг, сродник по крви у правој линији, брат, сестра, законски заступник, усвојитељ, усвојеник, хранитељ и лице са којим живи у ванбрачној заједници или у другој трајној заједници живота.

Жалба треба да садржи ознаку пресуде против које се изјављује, наводе у чему је подносилац жалбе незадовољан одлуком и његов потпис.

У жалби се могу износити нове чињенице, у ком случају подносилац мора да наведе доказе којима се оне поткрепљују. Такође, у жалби се могу предлагати и нови докази; подносилац је тада дужан да наведе зашто их није раније изнео, као и чињенице које тим доказима поткрепљује.

Благовремено изјављена жалба одлаже извршење пресуде.

Где се подноси?

Жалба се предаје прекршајном суду који је донео првостепену пресуду, али се насловљава на Прекршајни апелациони суд, који о њој одлучује у другом степену.

Рокови

Рок за изјављивање жалбе је осам дана од дана када је пресуда достављена. Ако окривљени има браниоца, овај рок почиње да тече од дана када је браниоцу достављен препис пресуде.

Благовремену, дозвољену и од овлашћеног лица изјављену жалбу прекршајни суд ће са списима предмета у року од три дана доставити Прекршајном аплеационом суду.

​Одлучивање по жалби

Прекршајни апелациони суд жалбу може: 

одбацити, ако је жалба неблаговремено поднета, недозвољена или поднета од стране неовлашћеног лица;
одбити као неосновану и потврдити првостепену одлуку;
усвојити, а првостепену одлуку преиначити или укинути.

У случају укидања пресуде, предмет се враћа прекршајном суду који ће поново спровести поступак. Том приликом он је дужан да спроведе све радње и расправи сва спорна питања на које је указао Прекршајни аплеациони суд.

Ако је жалба изјављена само у корист окривљеног, првобитна пресуда се не може изменити на његову штету.​
sud

©