Управни суд

Управни суд је суд посебне надлежности који суди у споровима који се покрећу против органа државне управе и локалне самоправе, као и против јавних предузећа и агенција ради утврђивања законитости аката којима је у управном поступку решено о нечијем праву, обавези или интересу.

Поред суђења у управним споровима, Управни суд пружа и међународну правну помоћ у оквиру своје надлежности и врши и друге послове одређене законом.

Надлежност Управног суда

Управни спор се покреће поводом коначних управних аката. У питању су акти донети у другом степену (по жалби поднетој органу управе) или у првом степену, када жалба није дозвољена.

Управни спор се не може покренути против управних аката за које је предвиђена друга врста судске заштите.

Поред управних аката, Управни суд одлучује и о законитости других коначних појединачних аката, када је то законом предвиђено.

Надлежност у случајевима ћутања управе

Управни спор се под одређеним условима може покренути и када надлежни орган пропусти да донесе управни акт (ћутање управе).

Поводом првостепених решења на која се може уложити жалба, странка може Управном суду тужити другостепени орган ако он у року од 60 дана од дана пријема жалбе (или у другом законском року) не донесе решење по жалби, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном захтеву странке поднетом том органу.

Поводом решења против којих није дозвољена жалба, странка може Управном суду тужити првостепени орган ако он није у законском року донео то решење, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном захтеву странке.

Ако Управни суд одлучи да је тужба основана, пресудом ће наложити да надлежни орган донесе решење. Ако притом располаже потребним чињеницама, и природа ствари то дозвољава, може и непосредно решити управну ствар.

Месна надлежности Управног суда

Управни суд је суд републичког ранга тако да је и стварно и месно једини надлежан за све управне спорове на територији Републике Србије. 

Седиште Управног суда је оно је адреса за предају предају свих тужби за покретање управних спорова.

Осим суђења у седишту, Управни суд суди и у одељењима, у која се расподељују предмети пристигли са територија која одговарају њиховим подручјима.

Одељење Управног суда у Крагујевцу покрива подручја виших судова у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Ужицу и Чачку.

Одељење у Нишу, подручја виших судова у Врању, Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту.

Одељење у Новом Саду, подручја виших судова у Зрењанину, Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу.

Преиспитивање одлуке Управног суда

Због повреде закона, другог општег акта или због повреде правила поступка која је могла бити од утицаја на решење ствари, странка и надлежни јавни тужилац могу Врховном касационом суду поднети захтев за преиспитивање одлуке Управног суда.

​Понављање поступка

Странка може да захтева и понављање поступка ако сазна за нове чињенице или нађе нове доказе, ако је до судске одлуке дошло услед кривичног дела судије, и дургих сличних разлога. О тужби за понављање поступка решава Управни суд, односно Врховни касациони суд, ако је понављање тражено путем захтева за преиспитивање одлуке суда.​
sud

©