​Тужба за утврђивање 
очинства

У овој врсти парничног поступка за утврђивање очинства, тужилац тужбеним захтевом тражи утврђивање постојања родитељског односа са дететом.
Правила за утврђивање очинства прописана су Породичним законом.

Који суд је надлежан за вођење спора?

Увек је стварно надлежан основни суд у првом степену, док је по жалби надлежан виши суд. Када је у питању месна надлежност судова, она се одређује према пребивалишту туженог, док када је тужилац дете оно може бирати да ли ће месно надлежан бити суд његовог пребивалишта или суд пребивалишта туженог.

Активно легитимисана лица и рокови за подношење тужбе

За подношење ове тужбе активно су легитимисани: дете, мајка детета и мушкарац који тврди да је природни отац детета као и мушкарац кога мајка сматра природним оцем детета. Важно је напоменути да пресуда донета по основу овог поступка има правно дејство erga omnes (према свима). Дакле, уколико је тужбу покренуо мушкарац који сматра да је отац детета, уколико суд утврди да је тужилац успео у спору, таква одлука имаће статусни утицај према свима (мајци, детету), због тога Породични закон предвиђа да су сва ова лица нужни и материјални супарничари.

Рокови за подношење тужбе зависе од лица које започиње поступак. 
1. Уколико тужбу подноси дете, тада је рок за подношење тужбе неограничен;
2. Уколико тужбу подноси мајка, она то мора учинити у субјективном року од годину дана од дана када је сазнала за чињеницу да мушкарац кога сматра оцем није признао очинство, а у оквиру објективног рока од десет година;
3. Уколико тужбу подноси мушкарац који себе сматра оцем детета, он то мора учинити у субјективном року од годину дана од дана сазнања за чињеницу да се са његовим признавањем очинства није сагласила мајка, а у оквиру објективног рока од 10 година.

Објективни рок се рачуна од дана рођења детета.


Претпоставке за допуштеност тужбе

Наш Породични закон таксативно набраја случајеве у којима подношење тужбе није дозвољено:
1. У случају мушкарца који је даровао семену ћелију (случај када је дете зачето уз биомедицинску помоћ дарованом семеном ћелијом);
2. Ако је очинство утврђено правноснажном судском одлуком;
3. Није допуштено подношење тужбе оним лицима која су се сагласила са признањем очинства (таква лица могу да покрену спор за поништавање изјаве о сагласности са признањем очинства)
4. Уколико је муж мајке дао писмени пристанак за поступак оплођења, он ће се сматрати оцем детета и против њега се не може покретати поступак за оспоравање очинства, а самим тим ни утврђивања очинства.

Доказивање у поступку

У поступцима за признавање или оспоравање очинства или материнства важи истражно доказно начело. То значи да суд може да испитује и чињенице које међу странкама нису спорне уколико нађе да је то потребно. Такође правило је да се у овој врсти спорова обавезно спроводи доказни поступак вештачењем. Вештачење ће се најчешће спровести методом ДНК анализе али и антропо-генетским вештачењем и др. Доношење одлуке без спроведеног вештачења представља битну повреду правила парничног поступка, такође избегавање туженог да се подвргне ДНК анализи представља спречавање извођења доказа.
sud

©