​Tужба за развод брака

Тужбом за развод брака један од супружника захтева од суда да пресудом прогласи престанак брачне заједнице. Претпоставка за ову тужбу је одсуство сагласности у погледу жеље да брак престане да постоји или начина на који ће престати – ако супружници желе да се разведу и немају несугласица око осталих питања, суду могу заједно да предложе споразумни развод.

Породични закон сваком супружнику даје право на развод „ако су брачни односи озбиљно и трајно поремећени или ако се објективно не може остваривати заједница живота супружника“.

У случају да супружници имају једно или више заједничке деце која су под родитељским старањем, суд у поступку за развод брака мора одлучити о вршењу родитељског права. Супружник који покреће овај поступак може у тужби предложити начин на који треба уредити чување, васпитање и издржавање деце и одржавање њихових личних односа.

Овом тужбом се може тражити и одлука о лишењу родитељског права и мерама о насиљу у породици које се требају применити против тужене стране.

Деоба заједничке имовине се решава у посебном поступку и не може бити предмет тужбе за развод брака.

Тужба за развод се не доставља туженом на одговор.

Где се подноси?

Основном суду на чијем подручју тужени има пребивалиште односно боравиште, или основном суду на чијем подручју су супружници имали последње заједничко пребивалиште.

Посредовање између супружника

По пријему тужбе суд ће покушати да у поступку посредовања између сукобљених страна постигне њихово помирење, или ако оно не успе, нагодбу о споразумном разводу.

Посредовање се не спроводи ако један од супружника на њега не пристане, није способан за расуђивање, има непознато боравиште, или ако један или оба супружника живе у иностранству.

Поступак по тужби за развод брака

У поступку за развод брака јавност је искључена.

Бракоразводни поступак који се тиче и заједничке деце под родитељским старањем је хитан и по правилу ће се  спровести на највише два рочишта. Прво рочиште се заказује тако да се одржи у року од 15 дана од дана када је тужба примљена у суду.

Брак престаје даном правноснажности пресуде о разводу.

​Повлачење тужбе

Тужилац може тужбу самостално повући до закључења главне расправе, а ако то жели да уради после главне расправе потребна му је сагласност туженог.​
sud

©