​Тужба за оспоравање материнства

У овој врсти парничног поступка за оспоравање материнства, тужилац тужбеним захтевом тражи утврђивање непостојања родитељског односа са дететом.

Правила за оспоравање материнства прописана су Породичним законом.

Који суд је надлежан за вођење спора?

Увек је стварно надлежан основни суд у првом степену, док је по жалби надлежан виши суд. Када је у питању месна надлежност судова, она се одређује према пребивалишту туженог, док када је тужилац дете оно може бирати да ли ће месно надлежан бити суд његовог пребивалишта или суд пребивалишта туженог.

Активно легитимисана лица и рокови за подношење тужбе

За подношење ове тужбе активно су легитимисани: дете, жена која тврди да је мајка детета, жена која је уписана у матичну књигу као мајка детета и мушкарац који се по закону сматра оцем детета.

У зависности ко је поднео тужбу, нпр. мајка уписана у матичну књигу против детета и мушкарца које се према закону сматра оцем, одређују се активно и пасивно легитимисана лица. Сва лица која се налазе на истој страни представљају нужне и материјалне супарничаре.

Рокови за подношење тужбе зависе од лица које започиње поступак 

1. Уколико тужбу подноси дете, рок за подношење тужбе је неограничен;
2. Уколико тужбу подноси жена која тврди да је мајка, субјективни рок за подношење тужбе је годину дана од момента када је сазнала да је она родила дете, а у објективном року од десет година;
3. Уколико тужбу подноси мушкарац који се према закону сматра оцем детета, субјективни рок за подношење тужбе је годину дана од дана када је сазнао за праву мајку детета, а у објективном року од десет година;
4. Уколико тужбу подноси жена која је уписана у матичну књигу као мајка, субјективни рок за подношење тужбе је годину дана од дана када је сазнала да није мајка детета, а у објективном року од десет година. 

Објективни рок се рачуна од дана рођења детета.

Претпоставке за допуштеност тужбе

Наш Породични закон таксативно набраја случајеве у којима подношење тужбе није дозвољено:
1. У случају жене која је даровала јајну ћелију (случај када је дете зачето уз биомедицинску помоћ дарованом јајном ћелијом);
2. Ако је материнство утврђени правноснажном судском одлуком;

Доказивање у поступку

У поступцима за признавање или оспоравање очинства или материнства важи истражно доказно начело. То значи да суд може да испитује и чињенице које међу странкама нису спорне уколико нађе да је то потребно. Такође правило је да се у овој врсти спорова обавезно спроводи доказни поступак вештачењем. Вештачење ће се најчешће спровести методом ДНК анализе али и антропо-генетским вештачењем и др. Доношење одлуке без спроведеног вештачења представља битну повреду правила парничног поступка, такође избегавање туженог да се подвргне ДНК анализи представља спречавање извођења доказа.
sud

©