Сродство (са становишта права)

Сродство представља природни и друштвени однос између два или више лица, који је као такав, признат законом и на основу којег се заснивају одређена права и обавезе.

У нашем правном систему релеванте су три врсте сродства: крвно, тазбинско и грађанско (адоптивно) сродство.

Крвно сродство заснива се рођењем. У крвном сродству налазе се два или више лица која потичу једно од другог или имају заједничке претке. Крвно сродство може бити директно/праволинијско - када лица потичу једно од другог (деда, отац, син) и индиректно/побочно - када лица имају заједничке претке ( сестра, тетка, сестра од тетке итд). Крвно сродство правно је релевантно за заснивање породичних права и дужности, за наслеђивање, за правно на породичну пензију, представља брачну сметњу, адоптивну сметњу, разлог је изузећа судије, битно је за правила законског заступника, за правила ослобођење од дужности сведочења, рађа обавезу законског издржавања, на крвне сроднике примењују се посебна правила опорезивања, 

Тазбинско сродство заснива се закључењем брака и представља однос једног брачног друга и крвних сродника другог брачног друга. Тазбинско сродство правно је релевантно за правила о изузећу судије, за правила ослобођења од дужности сведочења, правила о способности да се буде бранилац, представља брачну смењу у првом степену праве линије итд.

Грађанско (адоптивно) сродство заснива се правним путем, односно усвојењем. Разликују се потпуно и делимично усвојење, али када је усвојење потпуно грађанско сродство производи сва правна дејства као и крвно сродство.​
sud

©