Смањење наследног дела супружника
у другом наследном реду

Кад је брачни друг позван на наслеђе с наследницима другог наследног реда, а оставиочева наслеђена добра чине више од половине његове посебне имовине, остали наследници могу у року од једне године од смрти оставиочеве захтевати смањење наследног дела брачног друга до четвртине заоставштине ако заједница живота оставиоца и брачног друга није трајала дуже времена.

При одлучивању о обиму смањења наследног дела брачног друга суд цени вредност оставиочевих наслеђених добара и дужину трајања заједнице живота оставиоца и брачног друга.

Део за који је наследни део брачног друга смањен суд додељује само наследнику који је захтев поставио.

Колико смањење наследног дела супружника се може тражити?

Може се тражити смањење наследног дела супружника до ¼ наследног дела који му припада.

Шта суд узима у обзир приликом одлучивања?

У обзир се узима дужина трајања и квалитет заједнице живота супружника као и однос добара (које сачињавају заоставштину) које је оставилац наследио и оних која је стекао за живота. Ово стога што овакво правило представља коректив евентуално неправичној ситуацији да супружник који је релативно кратко време био у браку са оставиоцем наследи већи део породичних добара од оставиочеве породице.

Неопходни услови за постављање захтева

Закон о наслеђивању прописује два услова која је неопходно испунити:

1. Да оставичева наследна добра чине више од половине његове имовине
2. Да је брачна заједница супружника није трајала дуже време.

Под наслеђеним добрима сматрају се добра која је наследио и која је примио на поклон од родитеља или даљих сродника. 

Однос наслеђених и стечених добара одређује се упоређивањем њихове вредности у поступку пописа и процене заоставштине.

Закон користи термин брачна заједница што значи да супружници морају заиста да буду у заједници живота а не само у браку. Заједница живота могла је престати а да брак и даље траје, нпр. супружници су заиста били у заједници само годину дана а да формално брак и даље постоји јер се нису развели. 

Како се остварује право на смањење наследног дела оставиочевог брачног друга?

Да би санаследици остварили своје право они морају да поставе захтев у оставинском поступку што може учинити до правноснажности решења о наслеђивању у року од једне године од дана отварања наслеђа осим уколико је разлог за понављање оставинског поступка утицао на то да се у оставинској расправи не постави захтев за повећање наследног дела супружника.

Након доношења правноснажног решења санаследник ово право може остварити тужбом у парничном поступку.

Који санаследник може поставити овај захтев?

То може учинити само онај санаследник који потиче из лозе из које су добра као наслеђена ушла у оставиочеву имовину.

Последице смањења супружниковог наследног дела

Смањење супружниковог наследног дела иде само у корист наследника који су поставили захтев. 

Умањењем наследног дела супружника сразмерно се умањује и одговорност супружника за дугове оставиоца.

Право на смањење наследног дела супружника је наследиво и наследници санаследника који има право да захтева умањење ово право могу остварити у року од 6 месеци од тренутка његове смрти. 

Право на избор супружника

Супружник има правно на избор, да ли да му наследни део буде трајно умањен до ¼ или да му се установи право доживотног уживања на половини заоставштине.​
sud

©