Разбаштињење нужних наследника

Закон о наслеђивању овлашћује завештаоца да у одређеним случајевима може у форми тестамента одузети нужном наследнику правно на нужни део. 

Закон о наслеђивању познаје две врсте разбаштињења нужних наследика: 

1. Искључењем и 
2. Лишењем

Искључење нужног наследника из наследства

Када завешталац може искључити нужног наследника права на нужни део?

Завешталац може искључити из наслеђа нужног наследника који се повредом неке законске или моралне обавезе теже огрешио о њега (ако се увредљиво или грубо односио према завештаоцу, ако је умишљајно учинио кривично дело према завештаоцу, његовом детету, усвојенику, брачном другу или родитељу, ако се одао нераду и непоштеном животу).

Искључење може бити потпуно или делимично.​

Од искључења нужног наследника из наследства разликује се недостојност наследника за наслеђивање. За искључење потреба је изрична и несумњива воља оставиоца, док се недостојан наследник искључује по самом закону и није потребна изражена воља оставиоца)

Који услови морају да буду испуњени?

Закон о наслеђивању изричито прописује услове да би искључење било пуноважно.

1. Искључење мора бити учињено у облику потребном за завештање.

2. Искључење мора бити изражено на несумњив начин, а пожељно је навести и узрок искључења.

3. Узрок искључења мора постојати у време оставиочеве смрти.

Доказивање основаности искључења терети оног ко се на искључење позива. Дакле искључени наследник мора тужбом да доказује да искључење није основано.

Које су последице искључења?

Искључени губи наслеђе у мери у којој је искључен.

Права осталих који могу наследити одређују се као да је искључени умро пре оставиоца.


Лишење нужних наследника

Када завешталац може лишити нужног наследника права на нужни део?

Ако је потомак који има право на нужни део презадужен или је расипник, завешталац га може у целини или делимично лишити нужног дела у корист потомака лишеног.

За разлику од искључења из наследства које представља казну нужном наследнику за недолично понашање према оставиоцу, смисао лишења је да се заштите другостепени потомци оставиоца.

Који услови морају да буду испуњени?

Закон о наслеђивању изричито прописује услове да би искључење било пуноважно.

1. Лишење такође мора бити у форми тестамента. 
2. Лишење је пуноважно само ако у тренутку смрти оставиочеве лишени има малолетно дете или малолетног унука од раније умрлог детета.
3. Исто важи и ако лишени има пунолетно дете или пунолетног унука од раније умрлог детета, који су неспособни за привређивање.

Које су последице лишења?

Лишењем наследни део одмах прелази на потомка у чију корист је лишење изјављено.​
sud

©