Привредни судови

Привредни судови су судови посебне надлежности који суде у споровима између предузећа, предузетника и других привредних друштва и у споровима који произилазе из обављања привредне делатности.

Република Србија има 16 привредних судова и они су основани за територију једног или више градова, односно општина. Поводом жалби на одлуке привредних судова у другом степену одлучује Привредни аплеациони суд.

Поред надлежности везане за привредну делатност, привредни судови у првом степену одлучују и о привредним преступима, а могу да пружају и међународну правну помоћ за питања из своје надлежности као и да врше друге послове одређене законом.

Надлежности привредних судова

У првом степену привредни судови суде у споровима између привредних субјеката и у споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица која обављају привредну делатност. 

Привредни субјекти обухватају домаћа и страна привредна друштва, предузећа, задруге, предузетнике и њихове асоцијација. У овим поступцима као странка се може појавити и физичко лице ако је са супротном страном у односу материјалног супарничарства. 

Истим субјектима приредни судови суде и у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти.

Привредни судови суде и у споровима поводом извршења и обезбеђења у оквиру поступака за које су надлежни.

Надлежност привредних судова се простире и на спорове који произлазе из примене Закона о привредним друштвима или других прописа о организацији и статусу привредних субјеката, као и у споровима о примени прописа о приватизацији и хартијама од вредности. Такође, привредни судови суде и у споровима о страним улагањима, о бродовима и ваздухопловима, пловидби на мору и унутрашњим водама и споровима у којима се примењују пловидбено и ваздухопловно право (изузев спорова о превозу путника), у споровима заштити фирме, поводом уписа у судски регистар, поводом реорганизације, судске и добровољне ликвидације и стечаја (осим спорова за утврђење постојања заснивања и престанка радног односа који су покренути пре отварања стечаја).

Поред тога привредни судови у првом степену воде поступке за упис у судски регистар правних лица и других субјеката - ако за то није надлежан други орган (у питању је Агенција за привредне регистре), воде поступке стечаја и реорганизације, одређују и спроводе извршења на основу извршних и веродостојних исправа када се односе на прирведне субјекте и субјекте који обављају привредну делатност. Такође, привредни судови одређују и спроводе извршење и обезбеђење својих одлука и одлучују о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука донетих у привредним споровима и воде ванпарничне поступке који произлазе из примене Закона о привредним друштвима.

Коначно, привредни суводи у првом степену одлучују и о привредним преступима и о престанку заштитних мера или правних последица осуда везаних за привредне преступе.

Месна надлежности привредних судова

Правилима о месној надлежности одређује се који од привредних судова ће судити у конкретном случају. Према општем правилу, за суђење у споровима против правних лица (месно) је надлежан привредни суд на чијем се подручју налази њихово седиште, сходно евиденцији Агенције за привредне регистре.

За спорове ради утврђивања постојања или непостојања уговора, ради извршења уговора, и у споровима ради накнаде штете услед неизвршења уговора, поред опште месно надлежног привредног суда, надлежан је и суд у месту у коме је по споразуму странака тужени дужан да изврши уговор.

За спорове који настану поводом уписа у регистар, односно брисања из регистра, поред опште месно надлежног привредног суда, надлежан и суд у месту у коме је субјекат уписан у регистар.

За спорове који проистичу из уписа у регистар, односно брисања из регистра искључиво је месно надлежан привредни суд у коме је субјекат уписан у регистар.

За суђење у споровима против правног лица које има огранак изван свог седишта - ако спор произлази из правног односа тог огранка - поред суда опште месне надлежности, надлежан је и привредни суд на чијем се подручју налази тај огранак.

За спорове против правног лица које има седиште у иностранству у погледу обавеза које су засноване у Републици Србији или у Републици Србији морају да се испуне, тужба може да се поднесе суду на чијем се подручју налази његово стално заступништво или седиште органа коме је поверено да врши његове послове.

За суђење у споровима који настају у току и поводом судског или административног извршног поступка, односно у току и поводом стечајног поступка, искључиво је месно надлежан суд који спроводи извршни, односно стечајни поступак, односно суд на чијем подручју се налази суд који спроводи извршни поступак, односно суд на чијем подручју се спроводи административно извршење.

За суђење у споровима о праву својине и другим стварним правима на непокретности, споровима због сметања државине на непокретности, као и у споровима из закупних односа на непокретности, искључиво је месно надлежан суд на чијем подручју се налази непокретност. Ако се непокретност налази на подручју више судова, надлежан је сваки од тих судова.

У споровима због сметања државине на покретним стварима, поред суда опште месне надлежности, надлежан је и суд на чијем подручју је настало сметање.

Искључива надлежност Привредног суда у Београду

Привредни суд у Београду надлежан је за спорове о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти за територију Републике Србије

г) Споразум о месној надлежности Члан 65

Ако законом није прописана искључива месна надлежност неког суда, странке могу да се споразумеју да им у првом степену суди суд који није месно надлежан, под условом да је тај суд стварно надлежан.

​Надлежности Привредног апелационог суда

О жалбама на одлуке привредних судова одлучује Привредни апелациони суд. Он је надлежан и да одлучује о сукобу надлежности и о преношењу надлежности привредних судова, као и да утврђује правне ставове ради јединствене примене закона из надлежности привредних судова.​
sud

©