​Претпоставке за наслеђивање

Претпоставке за наслеђивање јесу услови (правно релеванте чињенице) који морају наступити да би дошло до наслеђивања, односно да би уопште могло бити речи о могућности расправљања заоставштине у оставинском поступку.

Постоје четири основне претпоставке за наслеђивање:

1) Да је наступила смрт оставиоца
2) Постојање заоставштине
3) Постојање наследника
4) Да постоји основ позивања на наслеђе.​

Смрт оставиоца

Оставилац може бити само физичко лице. Тренутком смрти оставиоца заоставштина са оставиоца прелази на наследнике те је јако битно утврдити тачан моменат смрти. Утврђивање момента смрти битно је јер се у зависности од тог момента различито примењују правила која се односе на круг наследника, редослед наслеђивања, рокова застарелости и састава заоставштине. Тренутак смрти није увек лако одредити а понекад и немогуће (нпр. у случају коморијената – лица која су погинула у истом трагичном догађају нпр. у авионској несрећи, а једни другима би могли бити наследници)

Понекад се ни смрт одређеног лица не може утврдити на сигуран начин и због тога проглашење несталог лица за умрло има једнако дејство као и смрт.

Постојање заоставштине

Заоставштина представља скуп права и обавеза оставиоца која су подобна да се наследе (не наслеђују се сва права, обично она везана за личност нпр. право прече куповине)

Права и обавезе које су подобне да чине имовинску масу су претежно имовинска права и обавезе али и нека права јавноправног карактера као што је грађевинска дозвола, облигациона права потраживања и др.

Постојање наследника

Да ли неко лице било наследник неопходан услов је да је лице доживело тренутак смрти оставиоца и да је законом или тестаментом одређено као наследник. Ова правила подобније су уређена правилима представљања.

Наше право познаје и правну фикција да се зачето а нерођено дете nasciritus сматра већ рођеним, наравно да се живо роди, те да испуњава услов да буде наследник и сматра се да је наследило у тренутку смрти оставиоца.

Основ позивања на наслеђе

Законом о наслеђивању дозвољена су само два основа позивања на наслеђивање, то је по основу закона и по основу тестамента.

У ком поступку се може остварити право наслеђивања оставиоца?

Правно на наслеђивање остварује се у ванпарничном поступку за који је надлежан основни суд.
sud

©