Прекршајни судови

Прекршајни судови су судови посебне надлежности који суде у првостепеним прекршајним поступцима за које није прописана надлежност органа управе.

Непосредно виши суд у односну на прекршајне судове је Прекршајни апелациони суд и он одлучује о жалбама на одлуке прекршајних судова и о жалбама на одлуке које у прекршајном поступку доносе органи управе.

Поред суђења, прекршајни судови пружају међународну правну помоћ у оквиру своје надлежности и врше друге послове одређене законом. Такође, Прекршајни апелациони суд одлучује и о сукобу и преношењу месне надлежности прекршајних судова и врши друге послове одређене законом. 

Република Србија има 44 прекршајна суда који су основани за територије градова, односно једне или више општина. Прекршајни судови, као и Прекршајни апелациони суд имају одељења изван свог седишта у којима суде и предузимају друге судске радње.

Месна надлежност прекршајних судова

По општем правилу, за вођење прекршајног поступка у првом степену месно је надлежан суд на чијем подручју је прекршај учињен или покушан. Ако је прекршај извршен или покушан на подручју више прекршајних судова, надлежан је онај суд који је први започео поступак, односно суд коме је поднет захтев за покретање прекршајног поступка, ако поступак још није започет.

У случају да није познато место извршења, надлежан је суд на чијем подручју окривљени има пребивалиште или боравиште.

Ако није познато ни пребивалиште нити боравиште окривљеног, надлежан је суд на чијем се подручју он пронађе, ухвати или се сам пријави.

Организација Прекршајног апелационог суда

Прекршајни аплеациони суд је суд републичког ранга и он суди у свим поступцима из своје надлежности. Међутим, у зависности од тога који прекршајни суд је донео одлуку поводом које се подноси жалба Прекршајном апелационом суду, поступаће се у седишту суда или у неком од одељења. 

Седиште Прекршајног апелационог суда је у Београду и оно покрива подручја прекршајних судова у Београду, Обреновцу, Младеновцу, Лазаревцу, Лозници, Ваљеву, Панчеву, Пожаревцу и Смедереву.

Одељење у Крагујевцу покрива подручја прекршајних судова у Аранђеловцу, Горњем Милановцу, Јагодини, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Новом Пазару, Параћину, Пожеги, Пријепољу, Рашкој, Сјеници, Трстенику, Чачку и Ужицу.

Одељење у Нишу покрива подручја прекршајних судова у Врању, Зајечару, Лесковцу, Неготину, Нишу, Пироту, Прешеву и Прокупљу.

Одељење у Новом Саду покрива подручја прекршајних судова у Бачкој Паланци, Бечеју, Вршцу, Зрењанину, Кикинди, Новом Саду, Руми, Сенти, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу.

​Надлежност по ванредним правним средствима у прекршајном поступку

Ако су испуњени законом прописани услови, кажњено лице може прекршајном суду који је донео првостепену одлуку поднети захтев за понављање прекршајног поступка. У зависности од резултата поновљеног поступка, суд може одбити захтев или у целости или делимично укинути одлуку.

Посебно, на правноснажну одлуку Прекршајног апелационог суда јавни тужилац може Врховном касационом суду у року од три месеца од дана достављања пресуде поднети захтев за заштиту законитости. ​
sud

©