Право представљања и 
Право прираштаја

Право представљања је правило које установљава линеарног система наслеђивања на којем почива наследноправни режим утврђен Законом о наслеђивању. Линеарни систем наслеђивања подразумева да наслеђује по стаблима (свако дете ствара једно стабло) а не по броју потомака ( њих може да буде више од деце, нпр и унуци и праунуци). 

Према Закону о наслеђивању право представљања уређено је на следећи начин:

Ако оставиочево дете не може или неће да наследи, његов део на једнаке делове наслеђују његова деца (унуци оставиочеви), а кад неки од оставиочевих унука не може или неће да наследи, његов део на једнаке делове наслеђују његова деца (праунуци оставиочеви) и тако редом све докле има оставиочевих потомака.

Овакав систем наслеђивања препознат је у нашем праву као најправеднији јер успоставља систем наслеђивања какав би био да се одиграо по редовном току ствари, који подразумева да деца надживљавају своје родитеље. У противном долазило би до неправичне ситуације у којој деца и унуци умрлог оставиочевог детета не би наследила ништа док би остала деца наслеђивала већи наследни део.

Ко има право представљања у наслеђивању?

Право представљања у наслеђивању имају сви праволинијски сродници како пунородни тако и полуродни  као и зачето а нерођено дете.

Право прираштаја је право које се примењује када наследни део наследника који не може или неће да наследи, а нема праволинијских сродника који би наследили по праву представљања, једнако прираста наследним деловима осталих одређених наследника.

Такође разликују се ситуације када је тестаментом одређен наследни део и када није одређен. Закон о наслеђивању ову ситуацију уређује на следећи начин:

Кад завешталац постави више наследника, а не одреди њихове наследне делове, део наследника који не може или неће да наследи једнако прираста осталим постављеним наследницима.

Кад завешталац постави наследнике тако да једнима одреди наследне делове, а другима не одреди, део наследника који не може или неће да наследи једнако прираста само наследницима чији делови нису одређени.

Кад завешталац постави наследнике и свима одреди наследне делове, део наследника који не може или неће да наследи припада законским наследницима.
sud

©