Повећање наследног дела супружника 
у другом наследном реду

Кад је позван на наслеђе с наследницима другог наследног реда (родитељима оставиоца или њиховим потомцима) а нема нужних средстава за живот, брачни друг може у року од једне године од смрти оставиочеве захтевати повећање свог наследног дела.

Колико повећање брачни друг може тражити?

Наследни део оставиоца према Закону о наслеђивању повећава се на два начина:

1. Установљењем доживотног уживање (плодоуживања) на целини или делу заоставштине коју су наследили остали наследници.

2. Наслеђивањем целокупне заоставштине. Ово су ситуацији кад је вредност заоставштине тако мала да би њеном поделом запао у оскудицу, брачни друг може захтевати у својину целокупну заоставштину.

Шта суд узима у обзир приликом одлучивања?

При одлучивању суд нарочито цени дужину трајања заједнице живота оставиоца и брачног друга, имовно стање и способност за привређивање брачног друга и осталих наследника и вредност заоставштине.

Неопходни услови за постављање захтева

Основни услов за повећање наследног дела супружника јесте да супружник нема нужних средстава за живот. Узима се да брачни друг нема нужних средстава за живот уколико његова посебна имовина заједно са имовином добијеном поделом брачне тековине увећаном за вредност наследног дела и даље није довољна за испуњавање основних потреба.

Такође суд у сваком конкретном случају цени да ли је дужина трајања брачне заједнице оправдава повећање наследног дела брачног дуга.

Такође битно је и имовинско стање осталих санаследника које се мери на исти начин као и имовинско стање брачног друга.

Како се остварује право на повећање наследног дела оставиочевог брачног друга?

Оставиочев брачни друг може у року од годину дана од тренутка смрти оставиоца захтевом у оставинском поступку тражити повећање свог наследног дела. 

Ово правило конкретно значи, да у року од годину дана мора да се покрене оставински поступак да би супружник могао да тражи повећање. Такође, уколико је оставиочев брачни друг учествовао у оставинском поступку он не може после правноснажности решења да поставља овај захтев чак и уколико је оставински поступак окончан пре истека рока од једне године од момента смрти оставиоца осим уколико је разлог за понављање оставинског поступка утицао на то да се у оставинској расправи не постави захтев за повећање наследног дела супружника.

Последице увећања супружниковог наследног дела​

Уколико супружнику припадне целокупна заоставштина онда он одговара и за све дугове оставиоца, разуме се до вредности заоставштине. Уколико се промене прилике (побољша његово имовинско стање) због којих је супружнику припало правно на доживотно уживање онда остали санаследници имају право од суда да захтевају да се установљено доживотно уживање укине.


Уколико се у корист супружника установи право доживотног уживања тада се не повећава супружникова одговорност за дугове оставиоца.

Такође битно је напоменути да је право на повећање наследног дела ненаследиво, дакле уколико супружник умре пре него што оствари право на повећање наследног дела његови наследници ( нпр. деца из претходног брака или ванбрачна деца) неће моћи да траже повећање наследног дела. Уколико је супружнику већ припао већи наследни део онда ће његови наследници тако увећан део и наслеђивати.​
sud

©