​Потпуно лишење родитељског права

Потпуно лишење родитељско права представља најтежу меру односно породичноправну санкцију чији је циљ заштита личности, права и интереса малолетног детета, и разликују се потпуно и делимично лишење родитељског права. Правила и поступак лишења родитељског права уређен је Породичним законом и Законом о парничном поступку.

Лишење родитељског права спроводи се у поступку лишења родитељског права пред судом.

У којим случајевима родитељ може бити потпуно лишен родитељског права?

Породични закон познаје два основа разлога лишења родитељског права. То су : 

1. Када родитељ злоупотребљава права из садржине родитељског права:
ако физички, сексуално или емоционално злоставља дете;
ако израбљује дете силећи га на претерани рад, или на рад који угрожава морал, здравље или образовање детета, односно на рад који је забрањен законом;
ако подстиче дете на вршење кривичних дела;
ако навикава дете на одавање рђавим склоностима;
ако на други начин злоупотребљава права из садржине родитељског права.
2. Родитељ грубо занемарује дужности из садржине родитељског права:
ако је напустио дете;
ако се уопште не стара о детету са којим живи;
ако избегава да издржава дете или да одржава личне односе са дететом са којим не живи, односно ако спречава одржавање личних односа детета и родитеља са којим дете не живи;
ако с намером и неоправдано избегава да створи услове за заједнички живот са дететом које се налази у установи социјалне заштите за смештај корисника;
ако на други начин грубо занемарује дужности из садржине родитељског права.

Правне последице лишавања родитељског права​

Судска одлука о потпуном лишењу родитељског права лишава родитеља свих права и дужности из садржине родитељског права, осим дужности да издржава дете. Што значи да је родитељ лишен права и дужности да чува, подиже, васпитава, заступа, стара се о образовању и управљању имовином детета. Међутим он и даље мора да издржава дете.
Такође ова одлука се бележи у матичну књигу рођених.

Судском одлуком о потпуном лишењу родитељског права може бити одређена једна или више мера заштите детета од насиља у породици.

Такође судском одлуком могу се одузети права само једном родитељу, када ће дете по правилу припасти другом родитељу, а могу бити лишена и оба родитеља када ће се дете сматрати малолетником без родитељског старања.
Родитељско право може се такође одлуком суда у посебном парничном поступку, по престанку разлога лишења, вратити родитељу.
sud

©