​Поступак за вршење и лишења родитељског права

Поступак лишења родитељског права је парнични поступак уређен Законом о парничном поступку који се започиње тужбом, али у овом поступку важе много посебна правила прописана Породичним законом.

Како се покреће поступак?

Поступак се покреће тужбом , то може бити тужба за вршење родитељског права и тужба за лишење родитељског права и тужба за враћање родитељског права. У овим поступцима суд одлучује пресудом.

Који суд је надлежан?​

У споровима о правима за заштиту детета увек је надлежан основни суд на чијем подручју тужени има пребивалиште или боравиште, док уколико дете подноси тужбу оно то може учинити како у суду свог пребивалишта тако и у суду пребивалишта туженог.

У овим споровима увек је надлежно веће судија састављено од једно судије и двојице судија поротника, док је у другом степену надлежно веће од тројице судија.

Ко може поднети ову тужбу?

Тужбу за вршење родитељског права могу поднети: дете, родитељи детета и орган старатељства

Тужбу за лишење родитељског права могу поднети: дете, други родитељ, орган старатељства и јавни тужилац.

Тужбу за враћање родитељског права може поднети родитељ који је претходном одлуком суда био потпуно или делимично лишен родитељског права.

Специфичности поступка

Поступак по овим тужбама увек је хитан или нарочито хитан. Нарочита хитност представља обавезу суда да прво рочиште по пријему тужбе закаже у року од 8 дана, док је другостепени суд дужан да одлуку по жалби донесе у року од 15 дана.

У овим поступцима јавност је искључена, и такође важи истражно начело у поступку доказивања, односно судија може да испитује све чињенице које за које нађе да су од значаја за утврђивање најбољег интереса детета.

Такође у поступку лишења и вршења родитељског права није дозвољено изрицање пресуде због пропуштања нити пресуде на основу признања или одрицања. Такође суд није везан границама тужбеног захтева те може у спору вршења родитељског права одлучити и о потпуном или делимичном лишењу родитељског права, док увек може одредити једну или више мера заштите од насиља у породици. Такође суд одлуку о лишењу родитељског права може донети и у брачном спору или у материнским и патеринским споровима када утврди да су испуњени законом предвиђени услови.
sud

©