Поступак код заоставштине без наследника

Уколико суд приликом расправљања заоставштине у оставинском поступку утврди да оставилац нема наследника или када суд не зна да ли оставилац има наследнике ( нико се не јави након спроведеног поступка обавештења) , тада решењем предаје заоставштину општини на чијој је територији оставилац имао пребивалиште, односно у недостатку пребиваишта општини на чијој је територији оставилац имао боравиште. 

Поступак у случају непознатих наследника или непознатог пребивалишта наследника

Када суд не зна да ли је оставилац иза себе оставио наследнике, тада огласом позива лица која полажу право на наслеђе да се јаве суду у року од годину дана од дана објављивања огласа. Суд оглас објаљује птибијањем ма огласну таблу суда и објављивањем у „Службеног гласилу РС“.

Такође суд исто поступа и када пребивалиште наследника није познато, са тим што тада поставља привременог старатеља наследнику што такође објављује на огласној табли суда прибијањем.

Накок истека рока од годину дана суд ће расправити заоставштину на основу изјаве постављеног стараоца и на основу података којима суд располаже.​
sud

©