Поступак деобе заједничке имовине

Поступак деобе заједничке имовине спроводи суд у ванпарничном поступку.

У режиму заједничке имовине могу се наћи супружници и наследници.

Који суд је надлежан за вођење поступка деобе?

У овом поступку суд одлучује о деоби или начину деобе заједничке имовине. Месна надлежност суда у сваком конкретном случају зависи од места где се имовина налази и уређена је правилима Закона о ванпарничном поступку

Како се покреће поступак?

Поступак се покреће предлогом за деобу заједничке имовине

Ко може покренути поступак?

Поступак може покренути сваки заједничар, али предлог мора обухватити све заједничаре.

Садржина предлога

Предлог мора да садржи податке о предмету деобе и уделима заједничара, о заједничарима, као и о другим лицима која на предмету деобе имају неко стварно право. Када су у питању непокретности морају се навести земљишнокњижни подаци као и приложити одговарајући докази о праву својине (извод из листа непокретности, уговор), праву службености и др.

Правила поступка​

Како се овде ради о ванпарничном поступку , уколико неко од својинских права заједничара на имовини која је предмет деобе постаје спорно, суд ће прекинути поступак и упутити предлагаче да утврде чињенично стање у парничном поступку. Уколико предлагачи то не ураде сматраће се да је предлог за деобу заједничке имовине повучен.

Суд ради расправља уделе у заједничкој имовини на рочиштима, може изводити доказе вештачењем и на други начин. Уколико предлагачи постигну споразум о деоби суд ће водити рачуна да нису угрожена права других лица која имају права на имовини која је предмет поступка.

Одлука суда у поступку деобе

Суд доноси одлуку у форми решења које мора да садржи предмет, услове и начин деобе, податке о физичким деловима ствари и правима који су припали сваком од заједничара, као и њихова права и обавезе утврђене деобом.

Решењем о деоби суд ће одлучити и о начину остваривања службености и других стварних права: на деловима ствари, која је физички подељена између заједничара.​
sud

©