Обавеза сведочења у кривичном поступку

Дужност сведочења је правна, али и морална обавеза. Свако лице које се позива као сведок дужно је да сведочи, осим ако је реч о лицу које не сме сведочити о одређеним питањима, или ако је сведок по закону ослобођен обавезе сведочења (с тим да може да сведочи ако то хоће). 

Поред обавезе сведочења посебно је прописана и обавеза одазивања на позив за сведочење. Лице које је уредно позвано а које не дође и изостанак не оправда, може бити принудно доведено или кажњено од стране суда са до 100.000 динара, односно са до 150.000 динара, ако одбија да сведочи. Казна од 100.000 динара је предвиђена и за сведока који се без одобрења удаљи са места где треба да буде испитан.

О жалби против решења којим је изречена ова казна одлучује судско веће, с тим да жалба не задржава извршење решења.

Од обавезе сведочења пред судом у кривичном поступку треба разликовати информативни разговор са полицијом или тужиоцем у предистражном поступку. За разлику од сведочења пред судом, пружање обавештења у овој фази поступка је добровољног карактера и нема доказни значај.

Искључење од обавезе сведочења

Суд ће спречити сведочење ако би се њиме повредила дужност чувања тајног податка или дужност чувања професионалне тајне. 

У првом случају сведочење се може дозволити тек када надлежни орган опозове тајност податка или ослободи сведока ове дужности, а у другом ако је дужност чувања професионалне тајне уклоњена прописом или изјавом лица у чију је корист установљена.

Искључен од дужности сведочења је и бранилац окривљеног, о ономе што му је окривљени поверио као браниоцу.

Изузетно, на предлог окривљеног или његовог браниоца суд ипак може одлучити да испита лице које је искључено од дужности сведочења.

Лица која могу одбити сведочење

Дужност сведочења нема особа са којом окривљени живи у браку, ванбрачној или другој трајној заједници, сродник окривљеног по крви у правој линији, у побочној линији до трећег степена закључно, сродник по тазбини до другог степена закључно, и усвојеник и усвојитељ окривљеног.

Суд је дужан да ова лица, пре испитивања или чим сазна за однос према окривљеном, упозори да не морају да сведоче, и упозорење и одговор се уносе у записник.
Осим ако то сам окривљени не захтева, малолетно лице које, с обзиром на узраст и душевну развијеност, није способно да схвати значај права да је ослобођено од дужности сведочења, не може се испитати као сведок.

Дужност да се говори истина

Давање лажног исказа пред судом представља кривично дело, и на то ће сведок бити упозорен. Сведок ће претходно бити опоменути да је дужан да говори истину и да не сме ништа да прећути.

Сведок ће се такође упозорити да је дужан да обавести суд о промени адресе пребивалишта или боравишта.

Сведок ће се упозорити и да није дужан да одговори на одређено питање ако је вероватно да би тиме изложио себе или неко од горе наведених лица тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Ово упозорење ће се унети у записник.

​Сведочење на коме се не може заснивати судска одлука

Ако је сведок испитан о питањима по којима је искључена обавеза сведочења или ако лице које је ослобођено од дужности сведочења није на то упозорено или се није изричито одрекло тог права, или ако упозорење и одрицање није убележено у записник, на исказу сведока не може се заснивати судска одлука.

Исто важи и за исказ који је добијен услед мучења, нечовечног и понижавајућег поступања, силе, претње, принуде, обмане, медицинских захвата и других средстава којима се утиче на слободу воље, или којима се изнуђује признање или друга изјава.​
sud

©