​Нужни наследници и нужни део

Закон о наслеђивању одређује законске наследнике, такође оставилац може круг законских наследника променити тако што својом имовином може за случај смрти слободно располагати тестаментом или легатом. Та слобода у располагању ограничена је правном на нужни део који имају нужни наследници. Односно оставилац не може слободно да располаже нужним делом заоставштине који припада нужним наследницима.

Ко су нужни наследници?

Круг нужних наследника ужи је од круга законских наследника.

Према Закону о наслеђивању, нужни наследници су оставиочеви: потомци, усвојеници и њихови потомци, брачни друг, родитељи, усвојилац, браћа и сестре, дедови и бабе и остали преци.

Док усвојилац из непотпуног усвојења, оставиочева браћа и сестре, његови дедови и бабе и његови остали преци нужни су наследници само ако су трајно неспособни за привређивање а немају нужних средстава за живот.

Нужни наследник може бити само онај ко је по законском реду наслеђивања позван на наслеђе.

Колики је нужни део нужних наследника?

Нужни део наследника зависи од тога у ком наследном р​еду се налазе. Нужни део се израчунава на основу дела заоставштине који би наследнику по закону припао.

Нужни део потомака, усвојеника и његових потомака и оставиочевог брачног друга је половина, а нужни део осталих нужних наследника је трећина дела који би сваком од њих припао по законском реду наслеђивања.

Ако нужни наследник не може или неће да наследи, његов нужни део не прираста осталим нужним наследницима, дакле овде важи право представљања.

Врло је битно истаћи да нужни наследник не одговара за оставиочеве дугове.

Када се примењују правила нужног дела и нужних наследника?

Правила нужног дела и нужног наследника се активирају тек уколико су ова права повређена, дакле у свим ситуацијама у којима је оставилац прекомерно располагао својом имовином за живота (поклоном) или за случај смрти (тестаментом, испоруком) тако да повреди имовинско право наследника. Нужни део је повређен ако је вредност оставиочевих завештајних располагања и поклона учињених нужном наследнику или лицу уместо кога овај долази на наслеђе мања од вредности наследниковог нужног дела. 

Приликом утврђивања повреде права на нужни део примењују се правила о израчунавању нужног дела наследника у конкретном случају а затим се  примењују се правила о сразмерном смањењу оставиочевих располагања.

Остваривање права на нужни део

Тужбом којом се покреће парнични поступак пред судом. Садржина тужбе зависи од тога да је нужни део који се тражи по својој природи облигационоправне или стварноправне природе. 
sud

©