Надлежност апелационих судова

Апелациони судови су судови опште надлежности вишег ранга у односу и на основне и на више судове. Они одлучују у другом степену на све одлуке виших судова, и на оне одлуке основних судова за које у другом степену нису надлежни виши судови. 

Поред одлучивања по правним лековима апелациони судови одлучују и о сукобу надлежности нижих судова са свог подручја ако за одлучивање није надлежан виши суд, о преношењу надлежности основних и виших судова кад су они спречени или не могу да поступају у некој правној ствари и врше друге послове одређене законом.

Апелациони судови су надлежни и да обавештавају Врховни касациони суд о спорним питањима од значаја за функционисање судова и уједначавање судске праксе.

Апелациони судови немају надлежност у првом степену.

Другостепена надлежност

У другом степену апелациони судови увек одлучују поводом жалби на одлуке виших судова.

Поводом жалби на одлуке основних судова апелациони судови одлучују у случајевима у којима у другом степену не постоји надлежност виших судова – грађанскоправни спорови веће вредности и кривични поступци за кривична дела за која се може изрећи казна затвора већа од пет година.

Надлежност у трећем степену

Апелациони судови у кривичним стварима могу по жалби одлучивати и у трећем степену, ако је у другом степену оптужени оглашен кривим тако што је преиначена првостепена ослобађајућа пресуда.

Месна надлежност

Који од апелационих судова ће бити надлежан у конкретном случају зависи од подручја суда поводом чије одлуке он поступа.

За одлуке виших судова у Београду, Ваљеву, Панчеву и Смедереву, као и за одлуке основних судова чија надлежност одговара том подручју, а за које у другом степену одлучује апелациони суд, надлежан ће бити Апелациони суд у Београду.

За одлуке виших судова у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Пожаревцу, Чачку и Ужицу, као и за одлуке основних судова чија надлежност одговара том подручју, а за које у другом степену одлучује апелациони суд, надлежан ће бити Апелациони суд у Крагујевцу.

За одлуке виших судова у Врању, Зајечару, Неготину, Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту, као и за одлуке основних судова чија надлежност одговара том подручју, а за које у другом степену одлучује апелациони суд, надлежан ће бити Апелациони суд у Нишу.

За одлуке виших судова у Зрењанину, Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу, као и за одлуке основних судова чија надлежност одговара том подручју, а за које у другом степену одлучује апелациони суд, надлежан ће бити Апелациони суд у Новом Саду.

​Другостепена надлежност Апелационог суда у Београду на територији целе Републике Србије

У одређеним поступцима и споровима из области јавног информисања, ауторских и сродних права, ратних злочина, организованог и високотехнолошког криминала увек ће бити надлежан Апелациони суд у Београду, независно од тога да ли би по другим критеријумима надлежност припадала другом апелационом суду.​
sud

©