Ванпарнични поступак 
за давање дозволе за ступање у брак

У овом поступку суд одлучује о дозволи за закључење брака између одређених лица кад се због законом прописаних услова пуноважан брак између њих може закључити само на основу дозволе суда. Овај поступак уређен је Законом о ванпарничном поступку.

Породичним законом одређено је да и услед постојања брачних сметњи тазбинског сродства и малолетства дозволом суда, из оправданих разлога, ипак може да се склопи овакав брак.

Како се покреће поступак?

Поступак се покреће предлогом лица које не испуњава законом прописани услов за закључење пуноважног брака, а кад ни једно од лица која желе да закључе брак не испуњава прописани услов, поступак се покреће њиховим заједничким предлогом.

Коме се упућује предлог?

Предлог за давање дозволе за ступање у брак упућује се основном суду који је месно надлежан. За поступање по предлогу месно надлежан је суд на чијем подручју предлагач има пребивалиште или боравиште, а по заједничком предлогу суд на чијем подручју један од предлагача има пребивалиште или боравиште.

Садржај предлога

Предлог мора да садржи личне податке лица која желе да ступе у брак као и податке родитеља или законских заступника уколико је подносилац предлога малолетно лице. Сви лични подаци морају да буду поткрепљени чињеницама на којима се наводи заснивају као и доказима о тим чињеницама нпр. извод ли матичне књиге рођених.

Шта је од значаја за издавање дозволе решењем?

У овом ванпарничном поступку суд испитује све чињенице и околности које су од значаја за утврђивање да ли постоји слободна воља и жеља малолетника да закључи брак, као и да ли је малолетно лице достигло телесну и душевну зрелост потребну за вршење права и дужности у браку.

Суд то чини прибављањем мишљење здравствене установе, остваривањем одговарајуће сарадњу са органом старатељства, саслушањем подносиоца предлога, његових родитеља (не саслушавају се родитељи који су лишени родитељског права) или стараоца, лица са којим малолетник намерава да закључи брак, а по потреби може да изведе и друге доказе и прибави друге податке. Ако оцени да је то потребно ради утврђивања одлучних чињеница суд ће све или поједине доказе извести на рочишту. Суд ће такође саслушати и малолетника на околности закључења брака, по правилу без присуства других учесника у поступку.

Такође суд је дужан да испита и лична својства, имовинско стање и друге битне околности које се односе на лице са којим малолетник жели да закључи брак.

Када су предлог поднели заједнички сродници по тазбини, суд ће на погодан начин испитати оправданост предлога водећи рачуна о остваривању циљева брака и о заштити породице. Кад су заједнички предлог поднели усвојилац и усвојеник, суд ће претходно прибавити мишљење органа старатељства.

Ко и када може да поднесе жалбу на решење суда?

Жалба може да се поднесе само у случају када суд одбије предлог да се малолетном лицу одобри закључење брака. Жалбу у том случају може да изјави само малолетник, ово важи и у случају када је поступак покренут заједничким предлогом.

Против правоснажност решења другостепеног суда ревизија није дозвољена.​
sud

©