​Делимично лишење родитељског права

Родитељ који несавесно врши права и дужности из садржине родитељског права може бити делимично лишен родитељског права. Лишење родитељског права спроводи се у поступку лишења родитељског права пред судом. Правила и поступак лишења родитељског права уређен је Породичним законом и Законом о парничном поступку.

У којим случајевима родитељ може бити делимично лишен родитељског права?

Делимично лишење родитељског права представља мањи степен породичноправне заштите детета од потпуног лишења родитељског права, јер се овде ради о несавесном вршењу права и дужности за разлику од грубог занемаривања које за последицу има потпуно лишење родитељског права. Суд у сваком појединачном случају одлучује да ли се ради о насавесном вршењу права и дужности или не.

Правне последице лишавања родитељског права

Родитељу се судском одлуком могу одузети једно или више родитељских права или дужности, али не и дужност издржавања. Свакако родитељу се не одузимају никада сва права јер би то тада представљало потпуно лишење. Судска одлука о делимичном лишењу родитељског права уписује се у матичну књигу рођених.

Породични закон разликује: 

1. Делимично лишење родитељског права родитеља који не врши родитељско право, када се према овом родитељу може употребити санкција лишења права на одржавање личних односа са дететом и права да одлучује о питањима која битно утичу на живот детета.

2. Делимично лишење родитељског права родитеља који врши родитељско право, када родитељ може бити лишен права и дужности на чување, подизање, образовање и заступање детета као и на управљање и располагање имовином детета.

Када је један родитељ делимично лишен родитељског права он наставља да врши родитељско право у оном делу кога није лишен заједно са другим родитељем, за разлику од потпуног лишења родитељског права. 

У ситуацији када су оба родитеља делимично лишена родитељског права али у погледу истих права и дужности, малолетном детету се мора одредити привремени старатељ а по потреби збринути у другој хранитељског породици или социјалној установи.

Родитељско право може се такође одлуком суда у посебном парничном поступку, по престанку разлога лишења, вратити родитељу.
sud

©