Брак

Брак је правно призната и законом1 уређена заједница једне жене и једног мушкарца.  
Према правном поретку наше државе, да би заједница живота мушкарца и жене била правно призната и да би производила правна дејства, неопходно је да испуњава следеће услове:

1) Брак мора да буде заснована у одговарајућој законској форми (поступак закључења брака води општински орган управе односно матичар и упис у матичну књигу венчаних)

2) Брак могу да заснују само лица различитог пола

3) Неопходно је сагласност изјава воља будућих супружника

4) Циљ склапања брака мора да буде остваривање заједнице живота супружника.

Неиспуњеност набројаних услова може да буде разлог за ништавност и  рушљивост брака.

Такође, да би брак био пуноважан неопходно је непостојање брачних сметњи.

Брак може престати разводом, смрћу супружника или поништајем.


sud

©