Брачне сметње 


Брачне сметње представљају негативну претпоставку за пуноважност брака, односно чињенице, предвиђене Породичним законом, које не смеју постојати у тренутку закључења брака. 

Које брачне сметње препознаје наш закон?

Наш закон препознаје следеће брачне сметње:

1) Брачност: брак не може склопити лице које је већ у браку. Ова норма Породичног закона представља и израз начела моногамије у нашем породичном праву. Постојање ове брачне сметње има за последицу апсолутну ништавост брака.

2) Неспособност за расуђивање: брак не може склопити лице које је неспособно за расуђивање. Један од основних услова за склапање брака је постојање сагласности воља будућих супружника, уколико је лице неспособно за расуђивање не може постојати ни правно ваљана воља за закључење брака. Неспособност за расуђивање мора да буде утврђена у сваком конкретном случају (поступку за поништај брака) уз помоћ стручног мишљења вештака. Постојање ове брачне сметње има за последицу апсолутну ништавост брака.


3) Крвно сродство: брак не могу склопити крвни сродници у правој линији, а од сродника у побочној линији брак не могу склопити: рођени брат и сестра, брат и сестра по оцу или мајци, стриц и синовица, ујак и сестричина, тетка и братанац, тетка и сестрић, деца рођене браће и сестара, те деца браће и сестара по оцу или мајци. Постојање ове брачне сметње има за последицу апсолутну ништавност брака.
4) Адоптивно (грађанско) сродство: сродство засновано усвојењем (адоптивно сродство) представља сметњу за склапање брака на исти начин као и крвно сродство. Постојање ове брачне сметње има за последицу апсолутну ништавост брака.

5) Тазбинско сродство: Породични закон наводи да:
 
1. Брак не могу склопити тазбински сродници у првом степену праве линије: свекар и снаха, зет и ташта, очух и пасторка те маћеха и пасторак

2. Суд може, из оправданих разлога, дозволити склапање брака између тазбинских  сродника из става 1 овог члана.

Суд издаје дозволу за склапање оваквог брака, решењем, у посебном ванпарничном поступку за давање дозволе за ступање у брак.

Ова брачна сметња има за последицу рушљивост брака.

6) Старатељство: брак не могу склопити старатељ и штићеник. Постојање ове брачне сметње има за последицу апсолутну ништавост брака.

7) Малолетство: Породични закон наводи да

1. Брак не може склопити лице које није навршило 18. годину живота.
2. Суд може, из оправданих разлога, дозволити склапање брака малолетном лицу које је навршило 16. годину живота, а достигло је телесну и душевну зрелост потребну за вршење права и дужности у браку.

Суд издаје дозволу за склапање оваквог брака, решењем, у посебном ванпарничном поступку за давање дозволе за ступање у брак.

Ова брачна сметња има за последицу рушљивост брака.

8) Слобода воље: брак не може да склопи лице чија воља није слободна. Рушљив је брак приликом чијег закључења је постојала мана воље једног или оба супружника. 

Правне последице постојања брачних сметњи

Брак у чијем моменту закључења је постојала нека од брачних сметњи може се поништити у парничном поступку за поништај брака који се покреће тужбом за поништење брака.​
sud

©