Прекршајни судови

Прекршајни судови поступају у предметима односно надлежни су за територију града и једну или више општина. Прекршајни суд у првом степену суди за прекршаје, ако није надлежан орган управе и одлучује о жалбама на одлуке органа управе у прекршајном поступку.