Привредни судови

Надлежност

Привредни судови Србије су првостепени судови који су надлежни за спорове који настану поводом привредног пословања и то:

  • у споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа и њихових асоцијација ( привредних субјеката),у споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности па и када је, под одређеним условима, у наведеним споровима једна од странака физичко лице
  • у споровима о ауторским и сродним правима и заштити интелектуалне својине;
  • у споровима који произилазе из примене прописа о организацији и статусу привредних субјеката као и у споровима о примени прописа о приватизацији
  • води поступак за упис предузећа, других правних лица и субјеката у судски регистар
  • води поступак принудног поравнања и стечаја и поступак ликвидације
  • одређује и спроводи извршење и обезбеђење на основу одлука привредних судова
  • одлучује о признавању и извршавању страних судских и арбитражних одлука
  • одлучује о привредним преступима, привременим мерама, правним последицама пресуде.

Организација судова, овлашћења и одговорности

Седамнаест првостепених привредних судова Србије могу се рангирати по величини према броју судија-од троје судија у Привредном суду Приштина до 65 судија у Привредном суду Београд.