Основни судови

Основни судови су првостепени судови опште надлежности. Основни судови поступају у предметима односно надлежни су за територију града, једне или више општина. На подручјима основних судова, у појединим општинама, поступа се у судским јединицама, преко којих грађани остварују своја права у поступцима, за које су надлежни основни судови који покривају територију те општине.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом, а према чл.23 ст.2 истог закона - виши суд води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја, обезбеђује и пружа помоћ и подршку сведоцима и оштећенима и врши друге послове одређене законом.